Toto je starší verze dokumentu!


Cyklovýlety nebo turistika v Novohradských horách II.

Rozpis sportovní akce

Rozpis sportovnφ akce

DruhΘ objevy Novohradsk²ch hor

ááááááááá

Po°adatel:

SOBSA - Sdru₧enφ organizßtor∙ bankovnφch sportovnφch akcφ.

┌Φastnφci:

Zam∞stnanci bank a pojiÜ¥oven a jejich rodiny. Sportovnφ akce je organizovßna jako otev°enß, tj. mohou se jφ z·Φastnit i ostatnφ zßjemci.á Podmφnkou ·Φasti je ·plnΘ vypln∞nφ formulß°e p°ihlßÜky, ·hrada poplatku a odeslßnφ p°ihlßÜky do stanovenΘho termφnu.

Termφn: 16. 5. -19. 5. 2013

P°φjezd ·Φastnφk∙ ve Φtvrtek á16. 5. 2013. á(ubytovßnφ po 16.hodin∞)

Mφsto konßnφ:

Lesovna Äofφn u obce Pohorskß Ves v Novohradsk²ch horßch -á www.lesovnazofin.cz

Penzion se nachßzφ v samΘm srdci Novohradsk²ch hor - ácca 20km ji₧n∞ od Nov²ch Hrad∙. Penzion byl nedßvno otev°en po rozsßhlΘ rekonstrukci hospodß°sk²ch stavenφ b²valΘho loveckΘho zßmeΦku Buquoy∙.

Sportovnφ aktivity:

P°ednostn∞ cykloturistika, dopl≥kov∞ turistika. Na ka₧d² den bude pro cyklisty p°ipravena spoleΦnß trasa. P°esn² popis tras obdr₧φ ·Φastnφci na mφst∞. T∞Üit se m∙₧ete na dobrΘ cesty ánedotΦenou panenskou p°φrodou Novohradsk²ch hor.

Vzhledem k tomu, ₧e p°ipravovanΘ trasy nßs zavedou na ·zemφ Rakouska, doporuΦujeme vÜem ·Φastnφk∙m spoleΦn²ch tras uzav°φt cestovnφ pojiÜt∞nφ a p°ibalit pßr EUR na p°φpadnΘ obΦerstvenφ.

CyklistΘ budou pot°ebovat kolo v dobrΘm technickΘm stavu, s dobr²mi p°evody. á┌Φastnφci odpovφdajφ za bezpeΦnost svoji, sv²ch d∞tφ a u₧φvßnφ pot°ebnΘho vybavenφ (p°ilba) a takΘ za znalost a dodr₧ovßnφ silniΦnφch p°edpis∙ pro cyklisty.á

Doprava:

Individußlnφ. Na okraji  obce ╚ernΘ ┌dolφá odboΦit k  Lesovn∞ Äofφn. Po cca 2 km silnice konΦφ p°φmo u penzionu.

Ubytovßnφ:

Penzion poskytuje stylovΘ ubytovßnφ ve  2 a₧ 5ti l∙₧kov²ch pokojφch a apartmßnechá s v²hledem do nßdhernΘ p°φrody. V den odjezdu 19. 5. 2013á je nutnΘ ubytovßnφ uvolnitá do 10hod. Ubytovßnφ se psem je mo₧nΘ za jednorßzov² poplatek 300,-KΦ, kter² ·Φastnφci uhradφ na mφst∞ ubytovateli.

Stravovßnφ:

ZaΦφnß v pßtek 17. 5. 2013 snφdanφ. Je zajiÜt∞na polopenze (snφdan∞ 8.00 û 10.00 hodin, veΦe°e 18.00 û 20.00 hodin). SpoleΦnΘ stravovßnφ konΦφ snφdanφ v ned∞li 19. 5. 2013. V areßlu penzionu je stylovß restaurace, kde bude ámo₧nΘ si v den p°φjezdu zakoupitá veΦe°i.

Hospodß°skΘ podmφnky:

Za veÜkerΘ poskytnutΘ slu₧by stanovφ po°adatelΘ nßsledujφcφ poplatky:

varianta

A

KΦ/os.

B

KΦ/os.

C

KΦ/os.

D

KΦ/os.

1

Dosp∞lß osoba

1650,-

1450,-

1500,-

1300,-

2

Dφt∞ 6 û 10 let

1350,-

1150,-

1200,-

1000,-

3

Dφt∞ 3 û 6 let

750,-

550,-

600,-

400,-

Sloupec A - zßkladnφ ·Φastnick² poplatek.

Sloupec B platφ pro Φleny OdborovΘho svazu pracovnφk∙ pen∞₧nictvφá pojiÜ¥ovnictvφ (OSPP) a jejich rodinnΘ p°φsluÜnφky,

sloupec C, platφ pro Φleny SOBSA.

Sloupec D, platφ pro Φleny OSPP a souΦasn∞ Φleny áSOBSA.

╚lenstvφ v OSPP je nutnΘ dolo₧it na mφst∞ p°io prezenci pr∙kazem Φlena nebo pφsemn²m potvrzenφm od p°φsluÜnΘ zßkladnφ odborovΘ organizace. V p°φpad∞ nedolo₧enφ Φlenstvφ doplatφ ·Φastnφci p°φsluÜn² rozdφl. Snφ₧en² poplatek platφ pro Φleny a jejich rodinnΘ p°φsluÜnφky (man₧el, man₧elka, dφt∞, pokud nenφ v²d∞leΦn∞ ΦinnΘ).

á

┌Φastnick² poplatek uhra∩te ve prosp∞ch ·Φtu 4001639031/0100. Datum platby a Φφslo ·Φtu plßtce uve∩te v p°ihlßÜce. Variabilnφ symbol je osmimφstn². Pro akci NovohradskΘ hory 2013 je to 201306xx. áNa dalÜφch dvou mφstech uve∩te za kolik osob byla platba poukßzßna. Nap°. Φty°Φlennß rodina uvede 20130604.

P°ihlßÜky:

Zasφlejte elektronickou poÜtou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, p°φpadn∞ Iveta.Junglingova@seznam.cz, nebo poÜtou (ne doporuΦen∞!) na adresu SOBSA, Litvφnovskß 519, 190 00 Praha 9.

P°ed odeslßnφm p°ihlßÜky a platby si prosφm ov∞°te, zda je kapacita ubytovßnφ jeÜt∞ volnß.


ZruÜenφ p°ihlßÜky a stornovacφ poplatky:

Do 29. 4. 2013 lze p°ihlßÜku zruÜit bez stornovacφch poplatk∙. Vrßcenφ poplatku je spojeno pouze s manipulaΦnφm poplatkem 30,- KΦ. P°i pozd∞jÜφm zruÜenφ p°ihlßÜky bude ka₧d² p°φpad posuzovßn individußln∞ s ohledem na stornovacφ podmφnky majitele.

á

DalÜφ organizaΦnφ pokyny obdr₧φte p°i prezenci ve Φtvrtek veΦer.

Na mφst∞ budou k dispozici podrobnΘ popisy p°ipraven²ch tras a kopie pot°ebn²ch map.

Cyklist∙m doporuΦujeme mapu: NovohradskΘ hory Φ. 160, vydavatel Shocart û 1:60 000.á P∞Üφ turistΘ si sv∙j program organizujφ sami.á

P°φpadnΘ dopl≥ujφcφ informace k tomuto rozpisu m∙₧ete zφskat u organizßtorek akce:

Ivety JⁿnglingovΘ û tel.: 724 782 480 aá Jany PuchernovΘ û tel.:731 874 697.