Broumovskem na kole a pěšky - II. ročník

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku před odesláním přihlášky  a odeslání přihlášky
do stanoveného termínu.

Termín:

Prezence a příjezd účastníků je ve čtvrtek 05.05.2011 od 18.00, nejpozději do 22.00 hodin  nebo v pátek 6.5.2011 od rána. Sportovní akce končí snídaní v neděli  8.5.2011.

Místo konání:

Rekreační areál  Hotelu VEBA, Broumov

 

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika a pěší turistika. Na každý den budou pro cyklisty i turisty připraveny trasy různé délky a obtížnosti do zajímavých míst v okolí. Od cykloturistů vyžadujeme kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji i svých dětí včetně potřebného vybavení (přilba apod.) a také za znalost silničních předpisů pro cyklisty. Trasy  budou  vedeny po  malebně  zvlněné  broumovské pahorkatině.

V areálu je za pěkného počasí možnost využití tenisového hřiště s umělým povrchem.

 

Ubytování:

Hotel VEBA je krásný areál v centru Broumova, poskytuje nadstandardní ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích. 

Doprava:

Individuální. Autem přes Hradec Králové, Jaroměř, Náchod a Hronov do Broumova po silnici č. 303. V Broumově jeďte  do centra a před náměstím uhněte vpravo dolů pod hradby. Silnice vás po několika zatáčkách vyvede přímo před  hotel, areál je vlevo od silnice. Hotel, jakož i cesta k němu, je dobře označen. Parkovat lze před hotelem.

Stravování:

Začíná vždy večeří. Je zajištěna polopenze (snídaně, večeře). Posledním společným  jídlem je nedělní snídaně.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1800

1200

2

Členové SOBSA a Klubu zdraví OZP

1650

1100

3

Děti do 12 let

1650

1100

4

Děti do 12 let - Členové SOBSA a Klubu zdraví OZP

1500

1000

Sloupec a platí pro příjezd ve čtvrtek (3 noci), sloupec b pro příjezd v pátek (2 noci),

Členům Odborového svazu PP, kteří se prokáží průkazem člena nebo potvrzením ZO o členství, bude na místě vyplacen příspěvek 100 Kč

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Startovné může být hrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Broumovskem na kole i pěšky je to 201103xx Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20110304. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail ivaproch@centrum.cz, nebo poštou na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek  je v pátek  29.04.2011.
Kapacita  není neomezená, pořadatelé tedy přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Přednost mají členové SOBSA, musejí však poslat přihlášku včas. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 29.04.2011 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky   je stornovací poplatek 100% z ceny. Tyto případy se budou individuálně řešit. 

 

Další organizační pokyny včetně popisu tras obdržíte při prezenci.

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorky akce:   
Ivy Procházkové na tel.  724 302 539, popř. Romana Procházky na tel. 602 227566,                                         e-mail:
ivaproch@centrum.cz nebo garaze-proch@volny.cz.  Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz.

Doporučené trasy

Na místě budou k dispozici ofocené mapy. Všechny trasy jsou koncipovány jako maximální a lze je zkrátit vynecháním části okruhu, podle možností účastníků. 

Pro pěší turisty jsou připraveny trasy po bližším okolí, jsou však také velmi zajímavé. Pro ty, kteří se zajímají nejen o sportovní výkony na kole či bez něj, připravili pořadatelé bulletin, kde jsou krátce zachycena fakta o nejzajímavějších místech, kterými budete projíždět. Trasy jsou plánovány následovně:

Cyklotrasy

1.den – pátek: Národní park Stolové Hory, vyjížďka do Polska

47 km

Start v Broumově, vyjíždíme směrem na

- Martínkovice, kde uhneme  vpravo směrem na cyklotrasu č 4004 a dále na

- Parkoviště u Bočanova - rozcestí. Uhneme vpravo na trasu č. 4002 (také modrá turistická značka) jedeme Cerným dolem směrem k Machovskému kříži přes

Těžší varianta

- Řeříšný. Cesta vede zajímavou přírodní oblastí – slatina a pcháčové louky s bohatou květenou, který je vhodný pro rozmnožování mokřadní fauny. Náročnou část cesty končíme v

- Machovské lhotě. Na mostě pokračujeme směr Polsko. V Machově je možné navštívit restauraci U Limanů. Ostré stoupání do Polska na

- Ostrou Góru, kde po 5,6 km klesání po asfaltce dojedeme do obce Karlow

Lehčí varianta

- od Machovského kříže je vybudován nový přechod do Polska přes Pasterkov do obce Karlow

- Karlow, kde lze navštívit národní park Stolové Góry (vstupné je 5 Zlotých), vystoupit na Malý a Velký Szczeleniec, skalní bludiště či terasovité vyhlídky.  V parku i v obci se lze občerstvit. Zpět klesáme po asfaltové cestě do

- Radkówa, odkud pokračujeme zpět do ČR do

- Božanova. Odtud přes Martínkovice dojedeme pohodlně do Broumova.  

2. den – sobota:

A. Vyhlídková trasa Javořími horami přes Hvězdu zpět do Broumova – náročnější terény

47 km

- Start v Broumově na náměstí po žluté směr k železniční stanici. Míjíme kostel sv. Václava (K.I.Dientzenhofer). Za křižovatkou vlevo po hlavní silnici. Míjíme autobusové nádraží, přes železniční přejezd a z křižovatky nahoru na vedlejší silnici směr

-        Šonov, západně od  města se tyčí silueta kostala sv. Markéty.  Odtud po trase č. 4002 Javoří hory.  Průjezd Šonovem a dále stoupáme po polní cestě až k lesu. Po cca 2,5 km výjezd z lesa na rozcestí, dále po modré nad obec Rožmitál, kde se cesta kříží se žlutou. Pohledy na pásmo Javořích hor. Po dalších 3 km se dostáváme na rozcestí, kde se trasa opět kříží se žlutou. Zde odbočíme vlevo a klesáme souběžně se žlutou na křižovatku pod chatovou osadou Janovičky.  V zimě se zde konají závody psích spřežení. Oblíbené turistické a lyžařské středisko. Dále směr

-        Heřmánkovice. Zde lze navštívit kostel Všech svatých (odbočka z cyklotrasy 1,5 km). Od značení  pokračujeme doprava, nahoru na konec obce. U poslední autobusové zastávky (točna) zahneme doleva do lesa, nahoru. Následuje klesání Uhlířským údolím, do Hynčic k pstruží líhni. Významnou architektonickou památkou je vila továrníků Heinzelů.

Na křižovatce před Ruprechticema zahneme doleva a po asfaltové silnici okolo kostela sv. Magdalény přes Jetřichov na parkoviště u Lomu na Pasách. Asi 300 m pojedete po hlavní silnici, abyste mohli zabočit na cyklotrasu 4000 a dostali se na

- Ameriku a odtud pěšky na Hvězdu cca 1 km. Vrátíme se zpět na Ameriku a přes 

- Křinice zpět do Broumova. Cestou míjíme hřbitov, v jehož středu stojí dřevěný kostel, nejstarší dochovaná dřevěná stavba ve střední Evropě. 

B. Trasa přes hvězdu a Ostaš – cyklisticky méně náročná varianta, více památek

44 km

Start v Broumově, přes Křinice a Ameriku na Hvězdu (jedeme v opačném směru trasy popsané pod bodem 2.A.). Odtud po silnici dolů do

- Hlavňova a po cyklotrase 4000 a dále 4001 do

- Suchého Dolu a Slavný. Zájemci se mohou podívat po červené turistické trase na Slavenskou vyhlídku. Pokračujeme po cyklotrase

- 4150 či delším okruhem 4151 do

- Police nad Metují. Po prohlídce Polického náměstí vyjedeme po silnici č. 301 do

- Žďáru nad Metují. Zde najdeme nádraží a od nádraží budeme stoupat po cyklotrase 4003 na

- Ostaš. Možnost příjemného občerstvení v chatové oblasti. Z Ostaše sjedeme zpět do Žďáru nad Metují a poračujeme po cyklotrase 4003 do

- České Metuje. Před obcí je velký smírčí kříž (prchající člověk a sekera, text) z r. 1501.Lze zde vidět pískovcové sloupky (neobvyklá forma zvětrávání pískovců a opuk). Pokračujeme vpravo proti proudu řeky Metuje do

- Teplice nad Metují. Pokračujeme přes obec

- Bodašín do

- Vernéřovic. Odtud lze udělat odbočku k Vernéřovické studánce (cca 2,2 km). Cestou  míjíme Arnikovou louku se zrašeliněnými partiemi. Vyvěrá zde pramen vody (prý léčivý) a je nazýván Mariánský. V r. 1821 zde přibyly 3 kaple s křížovou cestou a kostel a celé místo upraveno pro poutní účely. Dnes poněkud zpustlé. Jedeme zpět do

- Vernéřovic přes

- Meziměstí po trase 4020 na rozcestí Ruprechtice – Hynčice – Jetřichov uhnme směr

- Jetřichov. Cestou míjíme kostel sv. Magdalény. Na hlavní silnici  č. 302 popojedeme cca 200 m zpět a u parkoviště u Honského Špičáku uhneme vlevo na

-  trasu č. 4000. Jedeme až na

- parkoviště Amerika a odtud známou cestou přes Křinice do Broumova.

3.  den – neděle: Adršpašsko-teplické skály

Poslední den po vyklizení hotelu doporučuji odjezd do areálu Národního parku Adršpašsko Teplické skály s prohlídkou.

Turistické trasy

  1. Hřebenová túra po Broumovských stěnách

Z Broumova Jiráskovou cestou po červené turistické značce přes Křinice  na Hvězdu. Odtud vlevo po červené značce Hřebenovou túrou přes Supí hnízdo a ž k rozcestí nad Slavným. Zaječí roklí po žluté značce se dostanete na zelené značení. Po zelené se dostanete zpět do Broumova. 

  1. Do Police nad Metují

Z Broumova Jiráskovou cestou po červené turistické značce přes Křinice  na Hvězdu. Z Hvězdy Hrubou roklí po červené přes Hlavňov směrem na Ostaš a z Ostane zpět přes Bukovici do Police nad Metují. Zde je vhodné využít  autobusu a dojet pohodlně do Broumova. Nejkratší pěší cesta do Broumova vede Kovářskou roklí buď přes Supí hnízdo nebo Hvězdu, Ameriku a Křinice.

  1. Polsko

Cesta autem do Národního parku Stolowe Gory vede přes Otovice Tlumaczow a Radkow do Karlova. Po prohlídce je možné zajet do malebného lázeňského města Kudowa Zdroj s možností využití zdejšího lázeňského komplexu.