Na kole nebo pńõŇ°ky Jihońćesk√Ĺm krajem

cykloturistika, turistika

Okol√≠m Borovan na kolech nebo pěŇ°ky

         

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠.

√öčastn√≠ci:

Zaměstnanci bank a pojiŇ°ťoven a jejich rodiny. Sportovn√≠ akce je organizov√°na jako otevřen√°, tj. mohou se j√≠ z√ļčastnit i ostatn√≠ z√°jemci.¬† Podm√≠nkou √ļčasti je √ļpln√© vyplněn√≠ formul√°ře přihl√°Ň°ky, √ļhrada poplatku a odesl√°n√≠ přihl√°Ň°ky do stanoven√©ho term√≠nu.

Termín: 2. - 5. 5. 2019

Př√≠jezd √ļčastn√≠ků ve čtvrtek 2. 5. 2019. Ubytov√°n√≠ moŇĺn√© od 15 ti hodin.

Místo konání:

Borovansk√Ĺ ml√Ĺn, Borovany, okres Česk√© Budějovice.

Souřadnice ubytov√°n√≠ - GPS: N 48.8833333N, E 14.6255650E

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově turistika. Na kaŇĺd√Ĺ den bude pro cyklisty připravena společn√° trasa. Přesn√Ĺ popis tras včetně barevn√Ĺch kopi√≠ map obdrŇĺ√≠ √ļčastn√≠ci na m√≠stě. Borovany leŇĺ√≠ cca sedmn√°ct kilometrů jihov√Ĺchodně od Česk√Ĺch Budějovic a asi osm kilometrů severně od města Trhov√© Sviny, tedy na rozhran√≠ Třeboňska a Novohradsk√Ĺch hor. Oblast nab√≠z√≠ kr√°su třeboňsk√Ĺch rybn√≠ků a mnoŇĺstv√≠ kulturn√≠ch a technick√Ĺch pam√°tek.

Společn√© cyklo v√Ĺlety n√°s zavedou na zn√°m√° m√≠sta jihočesk√©ho kraje jako např√≠klad: Zlat√° Koruna, D√≠vč√≠ K√°men, Trocnov a Třeboň. Pod√≠v√°me se ale i na zř√≠ceninu hradu MaŇ°kovec, na technickou pam√°tku Plavsk√© rechle a dalŇ°√≠ zaj√≠mav√° m√≠sta.

PěŇ°√≠ turist√© si svůj program organizuj√≠ sami.

Doprava:

Do/z místa konání akce individuální.

NejbliŇĺŇ°√≠ vlakov√© n√°draŇĺ√≠ je př√≠mo v Borovanech.

Borovansk√Ĺ ml√Ĺn leŇĺ√≠ na břehu řeky Stropnice cca 3 km od vlakov√©ho n√°draŇĺ√≠.

Ubytování:

Ček√° n√°s ubytov√°n√≠ v netypick√Ĺch dvou-, tř√≠-, a čtyřlůŇĺkov√Ĺch pokoj√≠ch s př√≠sluŇ°enstv√≠m. K dispozici bude wellness včetně sauny a dětsk√© hřiŇ°tě.

V den př√≠jezdu 2. 5 .2019 je moŇĺn√© ubytov√°n√≠ od 15 t√© hodiny. V den odjezdu 5. 5. 2019 je nutn√© ubytov√°n√≠ uvolnit do 10 ti hodin, pokud se na m√≠stě nedohodneme jinak.

Stravování:

V rozsahu polopenze (3x sn√≠daně, 3x večeře). Společn√© stravov√°n√≠ zač√≠n√° ve čtvrtek večeř√≠, kter√° bude vyd√°v√°na v době 18.00-20.30hod. Společn√© stravov√°n√≠ konč√≠ neděln√≠ sn√≠dan√≠.

Hospod√°řsk√© podm√≠nky:

Za veŇ°ker√© poskytnut√© sluŇĺby stanov√≠ pořadatel√© n√°sleduj√≠c√≠ poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

1

Dospěl√° osoba

2600,-

2 300,-

2

D√≠tě 3 ‚Äď 10let

1600,-

1 300,-

Děti do 3let bez n√°roku na lůŇĺko a stravu maj√≠ pobyt zdarma.

Sloupec A - z√°kladn√≠ √ļčastnick√Ĺ poplatek;

sloupec B plat√≠ pro členy Odborov√©ho svazu pracovn√≠ků peněŇĺnictv√≠¬† pojiŇ°ťovnictv√≠ (OSPP) a jejich rodinn√© př√≠sluŇ°n√≠ky.

Členstv√≠ v OSPP je nutn√© doloŇĺit při prezenci člensk√Ĺm průkazem nebo ¬†potvrzen√≠m ¬†z√°kladn√≠ odborov√© organizace. Potvrzen√≠ je moŇĺn√© zaslat společně s přihl√°Ň°kou na n√≠Ňĺe uvedenou e-mailovou adresu. Sn√≠Ňĺen√Ĺ poplatek plat√≠ pro členy OSPP a jejich rodinn√© př√≠sluŇ°n√≠ky ( manŇĺel, manŇĺelka, d√≠tě, pokud nen√≠ v√Ĺdělečně činn√© ).

 

Poplatek uhraďte ve prospěch √ļčtu 4001639031/0100. Datum platby a č√≠slo √ļčtu pl√°tce uveďte v přihl√°Ň°ce. Variabiln√≠ symbol je osmim√≠stn√Ĺ. Pro tuto akci je to 201907xx ¬†Na dalŇ°√≠ch dvou m√≠stech uveďte, za kolik osob byla platba pouk√°z√°na. Např. čtyřčlenn√° rodina uvede 20190704.

PojiŇ°těn√≠ √ļčastn√≠ků:

Sportovn√≠ akce nen√≠ hromadně pojiŇ°těna. √öčastn√≠kům doporučujeme uzavř√≠t individu√°ln√≠ pojistku pro př√≠pad √ļrazu.

√öčastn√≠ci odpov√≠daj√≠ za bezpečnost svoji, sv√Ĺch dět√≠ a uŇĺ√≠v√°n√≠ potřebn√©ho vybaven√≠ (přilba) a tak√© za znalost a dodrŇĺov√°n√≠ silničn√≠ch předpisů pro cyklisty. Organiz√°toři neodpov√≠daj√≠ za Ň°kody způsoben√© √ļčastn√≠ky ani za Ň°kody způsoben√© √ļčastn√≠kům akce.

Přihl√°Ň°ky:

Zas√≠lejte v√Ĺhradně elektronickou poŇ°tou na e-mail: Iveta.Junglingova@seznam.cz.

Před odesl√°n√≠m přihl√°Ň°ky a platby si pros√≠m ověřte, zda je kapacita ubytov√°n√≠ jeŇ°tě voln√° ‚Äď ide√°lně ve večern√≠ch hodin√°ch.


Uz√°věrka přihl√°Ň°ek je v p√°tek 18. 4. 2019. Kapacita je omezena počtem 40 m√≠st. Proto odesl√°n√≠ přihl√°Ň°ky zbytečně neodkl√°dejte. Pořadatel√© přihl√©dnou k časov√©mu pořad√≠ doŇ°l√Ĺch přihl√°Ň°ek. √öčastn√≠ci odesl√°n√≠m přihl√°Ň°ky potvrzuj√≠, Ňĺe je jim zn√°m jejich zdravotn√≠ stav, a Ňĺe se akce √ļčastn√≠ na vlastn√≠ nebezpeč√≠ a vlastn√≠ rizika.

V přihl√°Ň°ce uveďte vŇ°echny poŇĺadovan√© √ļdaje.

ZruŇ°en√≠ přihl√°Ň°ky a stornovac√≠ poplatky:

Do 18. 4. 2019 lze přihl√°Ň°ku zruŇ°it bez stornovac√≠ch poplatků. Vr√°cen√≠ poplatku je spojeno pouze s manipulačn√≠m poplatkem 30,-Kč. Při pozdějŇ°√≠m zruŇ°en√≠ přihl√°Ň°ky bude kaŇĺd√Ĺ př√≠pad posuzov√°n individu√°lně s ohledem na stornovac√≠ podm√≠nky ubytovatele.

DalŇ°√≠ organizačn√≠ pokyny obdrŇĺ√≠te po př√≠jezdu ve čtvrtek večer.

Map a průvodců oblasti je na trhu velk√© mnoŇĺstv√≠. Pro cyklisty jsou vhodn√© mapy např√≠klad

1 : 60 000 Třeboňsko a¬† Českobudějovicko. Obě vydavatel s.r.o. Shocart.

Př√≠padn√© doplňuj√≠c√≠ informace k tomuto rozpisu můŇĺete z√≠skat u vedouc√≠ akce Ivety J√ľnglingov√© ‚Äď tel.: 730 859 096 (večer), e-mail: iveta.junglingova@seznam.cz

Sledujte rovněŇĺ str√°nky SOBSA na internetu na adrese: www.sobsa.cz