Oplanská bloudička

orientační závod pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

pořádaného v rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

OPLANSKÁ BLOUDIČKA 2018
XI. ročník

Pořadatel:

Obec Oplany, hasiči Oplany a oddíl orientačního běhu SOBSA.

Účastníci:

Veřejnost z obce Oplany a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 6. října 2018 - start prvního závodníka v 10.00 hodin.

Shromaždiště a prezence závodu:

Oplany, dětské hřiště Na průhoně, od 9.30 hodin. Prezence začíná nahlášením účasti a úhradou startovného. Teprve potom budou vydávány startovní průkazy podle zvolené trati (krátká, střední, dlouhá). Závodníci si sami odeberou slovní popisy kontrol odpovídající jejich trati. Prezence bude ukončena v 11 hodin!!!
Na shromaždišti budou k dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Bude přítomna i poradkyně, na kterou se bude možno obrátit o radu.

Doprava:

Individuální. Ve směru od Prahy lze cestovat autobusy 387 nebo 381 s přestupem v Kostelci nad Černými Lesy na bus 654, který odjíždí do Oplan v 9:50. Vzhledem k možnému zpoždění doporučujeme odjezd z Prahy již v 8.30. Parkování v obci zdarma podle pokynů dispečerů.

Kategorie a jejich hodnocení:

KRÁTKÁ TRAŤ - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Trať nelze projet s dětským kořárkem.

STŘEDNÍ TRAŤ – určena rekreačním sportovcům, kteří již získali zkušenosti s orientací v mapě. Oproti krátké trati je nejen delší, ale i orientačně náročnější.

DLOUHÁ TRAŤ - trať pro sportovce, kteří se již dobře orientují a mají dobrou kondici. Část trati je fyzicky náročnější.

Parametry tratí:

Krátká 2125 m, 14 kontrol

Střední .3698 m, 16 kontrol

Dlouhá .4370 m, 17 kontrol

Uváděné délky tratí odpovídají přímým vzdálenostem mezi kontrolami, měřenými vzdušnou čarou. Kategorie se od sebe liší nejen délkou, ale i obtížností!

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává 20 minut, NA STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník není diskvalifikován. Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1988. Ve skupince se bere v úvahu věk nejstaršího.

Poznámka pro začátečníky: V okolí stojanů budou rozsypány malé lístečky se stejným číslem, jako je na stojanu (s číslem kontroly). Je to preventivní opatření, kdyby nějaká zlá osoba stojan těsně před závodem odnesla. V tom případě by závodník nemohl označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz toho, že byl na místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s číslem této kontroly.

Start:

Startovní listina nebude předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé každému do jeho startovního průkazu podle pořadí, jak se dostaví ke startu. Prosíme, abyste neodkládali svůj start a nedorazili kvůli tomu do cíle příliš pozdě. Snažíme se spočítat a vyhlásit výsledky přibližně do 14 hodin!

Start bude uzavřen v 11.15 hodin. Bude-li na startu v tuto dobu ještě čekat více závodníků, odstartují všichni společně ve stejném čase. Prosíme, abyste si na startu nenechávali žádné věci. Cíl bude na shromaždišti.

Ražení:

Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních průkazů. Pro opravu chybného ražení je určeno políčko označené R.

Startovné:

Startovné pro přihlášené
nejpozději do 23. září

Krátká trať

Střední a dlouhá trať

Startovné se platí za mapu, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.

20 Kč

50 Kč

Startovné se hradí při prezenci. Závodníci z Oplan a organizátoři startují zdarma. Zdarma startují také členové Odborového svazu pracovníků penežnictví a pojišťovnictví – pokud se přihlásí do 23. září!

Dodatečné přihlášky stejně jako změna kategorie: základní startovné + 20 Kč.

Vzdálenosti:

Parkoviště-shromaždiště do 130 m, shromaždiště – start 120 m, cíl je na shromaždišti.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Doporučení pro úplné začátečníky:

Pro správnou orientaci v terénu je důležité mít mapu správně zorientovánu, tj.natočenou tak, aby sever na mapě odpovídal severu ve skutečnosti. Mapu držte ve směru postupu, tedy podle potřeby i „vzhůru nohama“. Svůj postup sledujte na mapě. Na místě, kde zrovna jsme, si držte na mapě palec. Když se přesto ztratíte, nebojte se zeptat zkušenějších závodníků. Měli by vám ukázat ve vaší mapě kde se nacházíte. Odstartujte nejpozději v 10.30. Jestliže do 90 minut nedojdete do cíle, tak závod ukončete bez ohledu na to, kolik jste našli kontrol. Ukončení závodu musíte oznámit v cíli.

Ceny a vyhlášení výsledků:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie, v kategorii DLOUHÁ a STŘEDNÍ nejlepší tři muži a nejlepší tři ženy. Závodníci z Oplan budou hodnoceni ve všech kategoriích samostatně. Vyhlášení výsledků se předpokládá nejdříve ve 13.30 hodin. Podle možností počkejte na vyhlášení! Drobné ceny získají také vylosovaní účastníci ankety o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu!

Organizátoři děkují sponzorům, kteří věnovali ceny nejlepším závodníkům:

firmě SWIETELSKY, dopravní a inženýrské stavitelství, kterou zastupuje František Zákostelecký, účastník závodu;

Jaroslavovi, Lence a Adélce Kotkovým, včelařství  Zvánovice, účastníkům závodu;

Jakubovi Tomáškovi, včelaři ze Stříbrné Skalice, účastníkovi závodu;

Mílovi Kupkovi, zástupci firmy AVIONICS, účastníkovi závodu.

Pokud by měl někdo z účastníků stejnou možnost, tedy věnovat reklamní předměty svojí firmy jako ceny, bude to vítáno. Byla by to současně pro tuto firmu vhodná reklama.

Terén:

Zvlněný terén s poměrně hustou sítí komunikací. Na cestách a v lese místy leží větve. Některé cesty jsou částečně zarostlé trávou.

Mapa:

Kozly – pro střední a dlouhou trať v měřítku 1:7 500, pro krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m, stav léto 2018, formát A4. Mapa nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. Vícečlenná skupina si bere jen jednu mapu! Pokud požaduje více než jednu mapu, oznámí to v přihlášce. Cena mapy navíc je 20 Kč za střední a dlouhou trať, 10 Kč za trať krátkou.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je nejpozději v neděli 23. září  2018. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, kategorii (K, S, D), věk, kterého jste letos dosáhli nebo dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu. Pokus se dohlásíte až na místě, nemohou pořadatelé zaručit, že nebude již vyčerpána rezerva map!

UPOZORNĚNÍ: Včasnou přihláškou, zaslanou do 23. 9. ušetříte nejen 20 Kč, ale hlavně urychlíte zpracování výsledků. Jména závodníků, kategorie a koeficienty jsou předem zapsány v počítači. Z dodatečných přihlášek musí hlavní rozhodčí vše ze startovního průkazu do počítače opisovat, což počítání výsledků velmi zdržuje!

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Sportovci, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme pro případ úrazu uzavřít individuální pojistku.

Anketa o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu:
V cíli budou připravebny anketní lístky. Prosíme o jejich vyplnění. Po vyhlášení vítězů bude následovat losování anketních lístků. Vylosovaní soutěžící obdrží drobné ceny.

Další organizační pokyny:

Mobilní WC na shromaždišti, voda na pití a první pomoc v cíli.

Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789.

Občerstvení:

Z vlastních zásob

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Robert Bárta

Místopředseda organizačního výboru: Martin Srba

Ředitel závodu: Ruda Vaigl

Hlavní rozhodčí: Jan Sládek

Prezence: Zuzana Vaiglová, Radovan Beneš ml., Eva Pláničková, Vojta Kolenčík, Bára Janderová,

Start: Ondřej st., Veronika, Jiří, Ondřej ml. Janečkovi, Libuše a Viktor Pláničkovi, Karel Setnička.

Cíl: Markéta Janderová, Rudolf Vaigl, Olga Sládková

Dispečeři: Jan, Barbora, Marek, Magdalena a Jaromír Němcovi

Poradkyně: Ivana Sládková

Výpočetní tým: Jan Sládek, Antonín Cvrček, David Henzl

Foto: Helena Sládková

Realizační tým: Ondra Škvor, Martin Šebesta st.

Losování ankety: Tomáš Jandera