Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

o_nas [2016/01/04 15:54]
jbe
o_nas [2016/01/07 16:06] (aktuální)
jbe CLEANUP
Řádek 5: Řádek 5:
  - Povinností členů SOBSA je aktivní účast alespoň na dvou akcích v kalendářním roce, pokud jim v tom nebrání vážné zdravotní nebo osobní důvody. Aktivitou se rozumí, že člen akci buď sám organizuje, nebo je připraven podle svých schopností hlavnímu organizátorovi pomáhat.   - Povinností členů SOBSA je aktivní účast alespoň na dvou akcích v kalendářním roce, pokud jim v tom nebrání vážné zdravotní nebo osobní důvody. Aktivitou se rozumí, že člen akci buď sám organizuje, nebo je připraven podle svých schopností hlavnímu organizátorovi pomáhat.
-===== Poslání a cíle =====  
- 
-  - SOBSA propaguje a organizuje zejména takové druhy aktivit, které jsou z hlediska zdravotní prevence nejvhodnější pro zaměstnance s převažujícím sedavým zaměstnáním. Partnery při organizování těchto aktivit jsou  Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a Oborová zdravotní pojišťovna, případně i jiné subjekty (jejich sociální útvary apod.)  
-  - SOBSA organizuje především masovější akce, které je vhodné pořádat zejména pro zaměstnance a rodinné příslušníky více finančních institucí. 
-  - Při zajišťování jednotlivých akcí spolupracuje s dalšími subjekty, např. s tělovýchovnými jednotami a kluby, provozovateli ubytovacích a stravovacích služeb, s dopravci, kulturními zařízeními, obecními úřady, se správou státních lesů i s jednotlivci.  
- 
-===== Členství, práva a povinnosti členů =====  
- 
-  - Členem SOBSA se může stát každá osoba starší 5 let, která podáním přihlášky vysloví souhlas s jejím posláním a je sama ochotna se na její činnosti aktivně podílet. O přijetí rozhoduje  výkonný výbor, který svoje rozhodnutí uvede v zápise ze schůze a žadatele informuje ústně nebo písemně.  
-  - Každý člen, starší 15 let, má právo volit a být zvolen do orgánů SOBSA.  
-  - Členové SOBSA jsou pověřováni konkrétními organizačními úkoly při zajišťování sportovních a rekreačních aktivit. Jejich povinností je zajišťovat tyto aktivity podle možností co nejlépe.  
-  - Organizátorskou činnost vykonávají členové SOBSA bezplatně.  
-  - Členství může zaniknout na žádost člena, rozhodnutím výkonného výboru z důvodu pasivního přístupu k pořádaným akcím, úmrtím člena nebo zánikem SOBSA.  
- 
-===== Orgány SOBSA =====  
-  - Nejvyšším orgánem SOBSA je členská schůze všech jeho členů. Koná se minimálně jednou za rok. Svolává ji předseda  výkonného výboru. Pokud o její svolání požádá jedna třetina  členů, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu.  
-  - Členská schůze zejména   
-    - rozhoduje o vzniku a zániku SOBSA, v případě zániku o majetkovém vypořádání 
-    - rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SOBSA 
-    - rozhoduje o změnách stanov SOBSA 
-    - volí jmenovitě předsedu a čtyři nebo šest členů výkonného výboru na dobu dvou let. Při volbě předsedy, členů a kontrolora mohou zejména mimopražští členové zaslat svůj hlas elektronickou nebo klasickou poštou na adresu SOBSA 
-    - volí kontrolora, který má právo zúčastňovat se schůzí výkonného výboru, ale podléhá pouze členské schůzi, jíž podává kontrolní zprávu - ta se týká především vedení evidence a správy finančních prostředků, 
-    - projednává a schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,  
-    - stanoví hlavní směry činnosti na další období.  
- 
-===== Majetek a hospodaření SOBSA =====  
- 
-  - Pro zajišťování sportovních aktivit si obstarává SOBSA potřebné materiální vybavení.  
-  - Majetek SOBSA tvoří předměty trvalejší hodnoty (např. PC, mobilní telefon apod.).  
-  - SOBSA je nezisková organizace, jejíž příjmy jsou určeny na  krytí nákladů, spojených s pořádáním jednotlivých sportovních nebo rekreačních akcí.  
-  - Součástí poplatků účastníků akcí (startovného) jsou pouze příspěvky na běžnou činnost SOBSA (papíry, poštovní ceniny, provoz PC, telefonní poplatky, rozmnožovací aj. práce apod.). Zůstatek těchto prostředků tvoří rezervní fond.  
-  - Rezervní fond je uložen na bankovních účtech a jeho zůstatek k 31. 12. vždy přechází do dalšího roku.  
- 
-===== Současné složení výkonného výboru SOBSA =====  
- 
-  * Ing. Jaroslav Choutka -- předseda  
-  * Ing. Božena Adamová - místopředsedkyně 
-  * Ing. Rudolf Vaigl -- výkonný tajemník  
-  * Iveta Jünglingová -- ekonom  
-  * Ilona Setničková -- člen  
-  * Ing. Luděk Šašek – člen 
-  * Jana Puchernová -- kontrolor  
-  * Mgr. Jan Benda - redaktor internetových stránek  
- 
-===== Ustanovení přechodná a závěrečná ===== 
- 
-  - SOBSA vznikla jako právnická osoba na základě schválení stanov valnou hromadou dne 24. 7. 1990 a dnem registrace těchto stanov dne 25. 7. 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů. Navázala  tím na činnost Městské sportovní komise ZO ROH Státní banky československé, vzniklé v roce 1970.  
-  - Informace o tom, kdo jsme, vychází ze změny stanov schválených členskou schůzí SOBSA dne 29. srpna 2015 na základě zákona 89/2012 Sb (nového občanského zákoníku).