WORLD orienteering day se SOBSA

orientańćn√≠ bńõh - delŇ°√≠ sprint + prohl√≠dka z√°mku

SVĚTOV√Ě DEN ORIENTAČN√ćHO BĚHU SE SOBSA ‚Äď WOD

Něco mezi sprintem a kr√°tkou trat√≠ na sprintov√© mapě s manu√°ln√≠m raŇĺen√≠m kontrol

21.5.2023

KAČINA U KUTN√Č HORY

INTERVALOv√Ĺ starT

v 10:30 hodin

WOD se kon√° kaŇĺdoročně pravidelně v jeden květnov√Ĺ t√Ĺden ve vŇ°ech koutech světa. √öčastn√≠ se jej aŇĺ 500 000 z√°jemců z 5 000 odd√≠lů orientačn√≠ho běhu ze 100 zem√≠ světa! Sportovn√≠ akce si klade za c√≠l zviditelnit a zpř√≠stupnit orientačn√≠ běh, a to hlavně dětem a mlad√Ĺm lidem. Orientačn√≠ běh je √ļŇĺasn√Ĺ sport odehr√°vaj√≠c√≠ se přev√°Ňĺně v les√≠ch a je určen cel√Ĺm rodin√°m, od těch nejmladŇ°√≠ch aŇĺ po babičky a dědečky. Sprint je potom speci√°ln√≠ forma, konaj√≠c√≠ se na √ļzem√≠ měst, obc√≠ a tak√© v lesoparc√≠ch. Děkujeme NZM Kačina, Ňĺe se můŇĺe WOD uskutečnit v n√°dhern√©m a atraktivn√≠m are√°lu kolem z√°mku Kačina, kde je od roku 2022 instalov√°n are√°l pevn√Ĺch kontrol pro orientačn√≠ běh.

Přijměte t√≠mto současně pozv√°n√≠ na prohl√≠dku z√°meck√Ĺch prostor.

Po celou dobu kon√°n√≠ WOD budou k dispozici orienť√°čt√≠ poradci, kteř√≠ v√°m v př√≠padě z√°jmu vysvětl√≠ taje orienť√°ck√© mapy a orientov√°n√≠.

Pořadatel:

SOBSA ‚Äď Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠, z.s.

ROZPIS k Z√ĀVODU:

Přihl√°Ň°ky:

Formul√°ř na přihl√°Ň°ky ke staŇĺen√≠ na www.sobsa.cz či www.oris.cz v sekci vŇ°echny z√°vody. Zde tak√© naleznete i dalŇ°√≠ informace. Vyplněn√Ĺ formul√°ř zaŇ°lete na e-mail adresu: adventak@email.cz

V přihl√°Ň°ce uveďte jm√©no, př√≠jemn√≠, věk, nezapomeňte uv√©st kategorii, kterou půjdete a zdali se z√ļčastn√≠te prohl√≠dky z√°mku. Podle počtu z√°jemců pak půjdeme buď na hromadnou ‚Äěsobs√°ckou‚Äú prohl√≠dku nebo prohl√≠dku individu√°ln√≠. V přihl√°Ň°ce uveďte vŇ°echny √ļčastn√≠ky, i ty, co půjdou jako doprovod bez mapy.

Startovné:

Je stanoveno 30,-- Kč za mapu. Půjde-li tedy čtyřčlenn√° rodina a budou cht√≠t kaŇĺd√Ĺ mapu, zaplat√≠ celkem 120,-- Kč. √öhradu proveďte nejpozději do 12. května 2023 na č√≠slo √ļčtu 3036331163/0800 u Česk√© spořitelny, a.s. s označen√≠m WOD 2023 Kačina v pozn√°mce. MůŇĺete startovat jako jednotlivci, stejně tak i jako dvojice, trojice, ‚Ķ‚Ķ

PřibliŇĺn√Ĺ časov√Ĺ pořad z√°vodu:

Individu√°ln√≠ př√≠jezd: doporučujeme do 10:00 hod.

Vlastn√≠ z√°vod: 10:30 - 12:00 hod., z√°leŇĺ√≠ na počtu přihl√°Ň°en√Ĺch √ļčastn√≠ků

Vyhl√°Ň°en√≠ v√Ĺsledků, společn√© focen√≠: 12:30 - vyhlaŇ°ovat se budou prvn√≠ 3 v kategorie D a H a hromadně vŇ°echny děti

Prohlídka zámku pro zájemce: od 13:30 hod.

ShromaŇĺdiŇ°tě:

z√°meck√Ĺ park N√°rodn√≠ho zemědělsk√©ho muzea Kačina u Kutn√© Hory

Parkování:

Z√°mek m√° vlastn√≠ parkovac√≠ plochu. V př√≠padě naplněn√≠ kapacity si mus√≠te poradit. Parkov√°n√≠ nebude nijak organizov√°no, parkujte √ļsporně.

Prezentace:

v m√≠stě shromaŇĺdiŇ°tě

9:00 ‚Äď 10:00 HOD.

Při prezentaci obdrŇĺ√≠ √ļčastn√≠k kategorie ‚ÄěD‚Äú a ‚ÄěH‚Äú startovn√≠ průkazku. Ostatn√≠ raz√≠ do mapy.

Mapa:

Kačina are√°l pevn√Ĺch kontrol, měř√≠tko 1:5 000, E ‚Äď 2,5, stav 7/2022, mapoval Přemysl Pr√°Ň°ek

Terén:

park a lesopark s cestami, přev√ĹŇ°en√≠ minim√°ln√≠

Start:

Intervalov√Ĺ, podle startovn√≠ listiny. Start i c√≠l 0 m od shromaŇĺdiŇ°tě.

Kategorie a přibliŇĺn√© d√©lky trat√≠:

HDR ‚Äď rodiče s dětmi, cca 1,5 km ‚Äď 6 kontrol

P ‚Äď př√≠choz√≠, zač√°tečn√≠ci, cca 3 km ‚Äď 10 kontrol

D ‚Äď Ňĺeny cca 4 km

H - muŇĺi cca 5 km

Toalety a mytí:

Uvnitř z√°mku u kav√°rny ‚Äď 2 d√°msk√©, 1 p√°nsk√° toaleta, myt√≠ nebude

Technické podmínky:

Z√°vod se uskutečn√≠ za kaŇĺd√©ho počas√≠. Dbejte opatrnosti a buďte ohledupln√≠ vůči ostatn√≠m. Akce prob√≠h√° za neomezen√©ho provozu, tj, v parku se budou pohybovat i ostatn√≠ n√°vŇ°těvn√≠ci.

Z√°vodn√≠k, kter√Ĺ předčasně ukonč√≠ z√°vod, mus√≠ tuto skutečnost ozn√°mit pořadateli v c√≠li. Jinak bychom po v√°s museli vyhl√°sit p√°tr√°n√≠. Po doběhu si mapu ponechte, zůstanou v√°m na pam√°tku, ale neukazujte ji jeŇ°tě nevyběhnuvŇ°√≠m √ļčastn√≠kům, dodrŇĺujte fair play. Startovn√≠ průkazku odevzd√°vaj√≠ kategorie D a H v c√≠li.

Buzoly:

Pořadatel√© buzoly nezajiŇ°ťuj√≠.

DalŇ°√≠ vybaven√≠:

Dobr√° obuv se vzorkem (nedoporučujeme hladkou podr√°Ňĺku vzhledem k tomu, Ňĺe se z√°vod kon√° v ter√©nu parku). NepouŇĺ√≠vejte hřebovky. Doporučujeme kryt√≠ doln√≠ch končetin.

Ceny:

VyhlaŇ°uj√≠ se a upom√≠nkov√© ceny obdrŇĺ√≠ prvn√≠ tři z kategorie D a H. V kategori√≠ch HDR a P budou drobn√Ĺmi odměnami obdarov√°ny vŇ°echny √ļčastn√≠c√≠ se děti a v√Ĺsledky se nevyhlaŇ°uj√≠. Vyhl√°Ň°en√≠ v√Ĺsledků a před√°n√≠ cen proběhne na shromaŇĺdiŇ°ti po ukončen√≠ z√°vodu a zpracov√°n√≠ v√Ĺsledků. MoŇĺn√° budou i nějak√© speci√°ln√≠ ceny😊.

DalŇ°√≠ upozorněn√≠:

Sportovn√≠ akce nen√≠ hromadně pojiŇ°těna a kaŇĺd√Ĺ z √ļčastn√≠ků startuje na vlast√≠ nebezpeč√≠. √öčastn√≠kům doporučujeme uzavř√≠t individu√°ln√≠ pojistku pro př√≠pad √ļrazu. √öčastn√≠ci startuj√≠ na vlastn√≠ nebezpeč√≠, pořadatel nenese odpovědnost za event. zdravotn√≠ pot√≠Ňĺe vznikl√© během, popř. po ukončen√≠ akce.

Přihl√°Ň°en√≠m se na tuto akci kaŇĺd√Ĺ √ļčastn√≠k souhlas√≠ se zveřejněn√≠m sv√Ĺch osobn√≠ch √ļdajů v podobě přihl√°Ň°ky, startovn√≠ listiny a v√Ĺsledků.

V průběhu akce mohou b√Ĺt pořizov√°ny zpravodajsk√© fotografie, slouŇĺ√≠c√≠ k informov√°n√≠ o proběhl√©m z√°vodě, vy√ļčtov√°n√≠ dotac√≠ na akci apod.

Zdravotnick√° pomoc:

L√©k√°rničku SOBSA a pomoc v př√≠padě potřeby najdete v prostoru startu a c√≠le.

Občerstven√≠:

V průběhu akce funguje z√°meck√° kav√°rna.