Turnaj v pétanque

Za fotografie organiz√°toŇôi dńõkuj√≠ Jarce ҆olleov√©, ZdeŇące ҆litorv√© a Liborovi Uherikovi.

ROZPIS

turnaje o nejlepŇ°√≠ dvojice česk√©ho peněŇĺnictv√≠

rekreačn√≠ch hr√°čů p√©tanque

P√©tanque Modřany 2023

ROZPIS

turnaje o nejlepŇ°√≠ dvojice česk√©ho peněŇĺnictv√≠

rekreačn√≠ch hr√°čů p√©tanque

P√©tanque Modřany 2023

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠.

V√°Ňĺen√≠ a mil√≠ př√°tel√©, obvykl√Ĺ jarn√≠ term√≠n naŇ°eho turnaje se opět vrac√≠!

Jsme opět dohodnuti v Modřanech, kde na hřiŇ°ti n√°rodn√≠ h√°zen√© (kde jsme jiŇĺ několikr√°t hr√°li kuličky a jiŇĺ dvakr√°t i p√©tanque). S provozovateli hřiŇ°tě a bufetu ‚ÄěU Osaměl√© blechy‚Äú jsme naŇ°li term√≠n:

sobota 13. května 2023.

Dovolujeme si V√°s poŇĺ√°dat o zasl√°n√≠ přihl√°Ň°ek.

Pros√≠me připravte si vhodn√© bankovky a mince, abychom se při registraci na m√≠stě nezdrŇĺovali.

√öčastn√≠ci:

Zaměstnanci bank a pojiŇ°ťoven a jejich rodiny. Sportovn√≠ akce je organizov√°na jako otevřen√°, tj. mohou se j√≠ z√ļčastnit i ostatn√≠ z√°jemci.

Datum:

Sobota 13. května 2023. Zah√°jen√≠ turnaje ve 13:00 hodin.

Registrace od 12:30 (otevřen√≠ br√°ny do are√°lu).

POZOR: Občerstven√≠ a tedy i WC budou př√≠stupny aŇĺ od 14:00. Jakkoliv m√°me dodrŇĺovat pitn√Ĺ reŇĺim, vezměte pros√≠m tuto skutečnost na vědom√≠. V t√©to souvislosti budou pořadatel√© tolerovat, pokud někter√© dvojice doraz√≠ m√≠rně později, avŇ°ak pros√≠ o sdělen√≠ m√≠rn√©ho zpoŇĺděn√≠ v přihl√°Ň°ce.

Ukončen√≠ podle počtu přihl√°Ň°en√Ĺch dvojic. (Obvykle do 17:30)

Centrum soutěŇĺe:

HřiŇ°tě n√°rodn√≠ h√°zen√© v Modřansk√© rokli ‚Äď viz t√©Ňĺ https://mapy.cz/Modřany (k od zast√°vky MHD poliklinika Modřany ‚Äď doch√°zkov√° vzd√°lenost cca 300 m). Parkov√°n√≠ osobn√≠ch aut v bl√≠zkosti hřiŇ°tě je bohuŇĺel vyloučeno, nicm√©ně nějak√° m√≠sta snad bude moŇĺn√© nal√©zt na větŇ°√≠m parkoviŇ°ti v bl√≠zkosti zast√°vky MHD mezi ulicemi Gener√°la ҆iŇ°ky a Sofijsk√Ĺm n√°měst√≠m (př√≠jezd shora od LibuŇ°e ulicemi Gener√°la ҆iŇ°ky a Jordana Jovkova). Nicm√©ně ani v Modřanech nen√≠ nadbytek parkovac√≠ch m√≠st, pořadatel√© proto doporučuj√≠ raději vyuŇĺ√≠t MHD.

Občerstven√≠ a stravov√°n√≠: V bufetu U Osaměl√© blechy v are√°lu hřiŇ°tě lze vybrat z nab√≠dky j√≠del a n√°pojů (na vlastn√≠ n√°klady).

Doprava:

Doporučujeme tramvaje linek 3, 17, 21 či 2. Dojet na zast√°vku Poliklinika Modřany, př√≠padně lze t√©to zast√°vky dos√°hnout autobusy linek 117, 150, 157, 165 nebo 190 (dle aktu√°ln√≠ nab√≠dky DP Praha). Upozorňujeme, Ňĺe někter√© spoje tramvajov√Ĺch linek nejedou z centra aŇĺ do Modřan.

Kategorie a jejich hodnocení:

MM ‚Äď soutěŇĺ dvojic muŇĺů, MŇĹ ‚Äď soutěŇĺ sm√≠Ň°en√Ĺch dvojic, ŇĹŇĹ ‚Äď soutěŇĺ dvojic Ňĺen.

SoutěŇĺ√≠c√≠ budou rozděleni do skupin, v nichŇĺ se utkaj√≠ syst√©mem kaŇĺd√Ĺ s kaŇĺd√Ĺm. Podle um√≠stěn√≠ v z√°kladn√≠ skupině budou pokračovat v druh√©m kole ve vylučovac√≠ch pavouc√≠ch. V z√°vislosti na počtu přihl√°Ň°ek si pořadatel√© vyhrazuj√≠ moŇĺnost hern√≠ syst√©m upravit.

Technické podmínky:

Turnaj se uskutečn√≠ podle upraven√Ĺch pravidel p√©tanque pro rekreačn√≠ hr√°če (viz př√≠loha). Hr√°t se bude na tr√°vě či p√≠sku (z√°vis√≠ na sr√°Ňĺk√°ch) vedle hřiŇ°tě n√°rodn√≠ h√°zen√©. Sady koul√≠ na p√©tanque budou k dispozici na m√≠stě prezence, kde budou vyvěŇ°eny i tabulky včetně pořad√≠ utk√°n√≠. Pořadatel√© uv√≠taj√≠, pokud si dvojice přiveze vlastn√≠ sadu koul√≠ na p√©tanque (sada 2x3 koule), nen√≠ to vŇ°ak podm√≠nkou. Dvojic√≠m doporučujeme stejnou barvu triček nebo jin√Ĺ společn√Ĺ prvek (stejn√© čepice apod.). Hr√°či si mohou rozhodovat sami nebo poŇĺ√°dat někoho z nehraj√≠c√≠ch.

Prezence: U hřiŇ°tě v are√°lu ‚Äď cca 75 m od bufetu v době od 12:30 do 13:00 hodin.

Hospod√°řsk√© podm√≠nky:

Dvojice zaplat√≠ na m√≠stě celkovou č√°stku 100,- Kč, jednotlivec tedy 50,- Kč, přičemŇĺ členov√© Odborov√©ho svazu peněŇĺnictv√≠ a pojiŇ°ťovnictv√≠ startuj√≠ zdarma, jen pokud doloŇĺ√≠ svoje členstv√≠ průkazem člena OSPP nebo potvrzen√≠m ZO OSPP o členstv√≠. Nulov√© startovn√© se t√Ĺk√° rovněŇĺ rodinn√Ĺch př√≠sluŇ°n√≠ků (manŇĺel/ka a v√Ĺdělečně nečinn√© děti).

Ceny: NejlepŇ°√≠ dvojice obdrŇĺ√≠ praktick√© ceny.

Přihl√°Ň°ky: ZaŇ°lete na předepsan√©m formul√°ři elektronickou poŇ°tou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com

Uz√°věrka přihl√°Ň°ek je v √ļter√Ĺ 9. května 2023.

Pros√≠me vŇ°echny, kteř√≠ budou z jak√Ĺchkoli důvodů svoji přihl√°Ň°ku ruŇ°it, aby to ihned ozn√°mili mailem (rudolf.vaigl@gmail.com ) a do předmětu zpr√°vy uvedli PETANQUE 2021 - ZRU҆EN√Ā PŘIHL√Ā҆KA nebo alespoň zavolali na tel. 604 151 789 do středy 10. 5. 2023.

PojiŇ°těn√≠ √ļčastn√≠ků:

Sportovn√≠ akce nen√≠ hromadně pojiŇ°těna. Doporučujeme uzavř√≠t individu√°ln√≠ pojistku pro př√≠pad √ļrazu.

Doprovodné programy:

Po skončen√≠ soutěŇĺe doporučujeme proch√°zku Modřanskou rokl√≠.

Hlavn√≠ organiz√°toři:

Předseda organizačn√≠ho v√Ĺboru a ředitel turnaje: Jiř√≠ Kub√≠n

Tajemn√≠k organizačn√≠ho v√Ĺboru: Ruda Vaigl

Technick√° ředitelka: BoŇĺena Adamov√°

Prezence: Zuzana Kubínová

Realizačn√≠ t√Ĺm: dalŇ°√≠ dobrovoln√≠ci