Pétanque Vyšehrad 2019

turnaj o nejlepší dvojice českého peněžnictví rekreačních hráčů pétanque

ROZPIS

turnaje o nejlepší dvojice českĂ©ho peněĹľnictvĂ­

rekreačnĂ­ch hráčů pĂ©tanque

Pétanque Vyšehrad 2019

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovnĂ­ch sportovnĂ­ch akcĂ­.

ĂščastnĂ­ci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. SportovnĂ­ akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jĂ­ zĂşčastnit i ostatnĂ­ zájemci.

Datum:

Neděle 2. června 2019. ZahájenĂ­ turnaje v 10.00 hodin. UkončenĂ­ podle počtu přihlášenĂ˝ch dvojic.

Centrum soutěĹľe:

Národní kulturní památka Vyšehrad (www.praha-vysehrad.cz), Staré purkrabství.

ObčerstvenĂ­ a stravovánĂ­: V objektu StarĂ©ho PurkrabstvĂ­ si v CAFÉ CITADELA lze vybrat z bohatĂ© nabĂ­dky jĂ­del a nápojů (na vlastnĂ­ náklady).

Doprava:

Doporučujeme metro C, stanici Vyšehrad, odtud asi 10 minut pěšky, od metra značeno (směr StarĂ© purkrabstvĂ­).

V okolĂ­ Vyšehradu můĹľe bĂ˝t velmi obtĂ­ĹľnĂ© nalĂ©zt vhodnĂ© parkovánĂ­ (platĂ­ zde modrĂ© zĂłny).

Kategorie a jejich hodnocenĂ­:

MM – soutěĹľ dvojic muĹľů, MĹ˝ – soutěĹľ smíšenĂ˝ch dvojic, ŽŽ – soutěĹľ dvojic Ĺľen.

SoutěžícĂ­ budou rozděleni do skupin, v nichĹľ se utkajĂ­ systĂ©mem kaĹľdĂ˝ s kaĹľdĂ˝m. Podle umĂ­stěnĂ­ v základnĂ­ skupině budou pokračovat v druhĂ©m kole ve vylučovacĂ­ch pavoucĂ­ch. V závislosti na počtu přihlášek si pořadatelĂ© vyhrazujĂ­ moĹľnost hernĂ­ systĂ©m upravit.

Technické podmínky:

Turnaj se uskutečnĂ­ podle upravenĂ˝ch pravidel pĂ©tanque pro rekreačnĂ­ hráče (viz přĂ­loha). Hrát se bude na trávě v nejbližším okolĂ­ StarĂ©ho PurkrabstvĂ­. Sady koulĂ­ na pĂ©tanque budou k dispozici na mĂ­stě prezence, kde budou vyvěšeny i tabulky včetně pořadĂ­ utkánĂ­. PořadatelĂ© uvĂ­tajĂ­, pokud si dvojice přiveze vlastnĂ­ sadu koulĂ­ na pĂ©tanque (sada 2x3 koule), nenĂ­ to však podmĂ­nkou.  DvojicĂ­m doporučujeme stejnou barvu triček nebo jinĂ˝ společnĂ˝ prvek (stejnĂ© čepice apod.). Hráči si mohou rozhodovat sami nebo požádat někoho z nehrajĂ­cĂ­ch.

Prezence: 

Před objektem StarĂ©ho PurkrabstvĂ­ od 9.20 do 9.50 hodin.

HospodářskĂ© podmĂ­nky:

U prezence bude vybĂ­ráno startovnĂ© 100 Kč za dvojici. ČlenovĂ© odborovĂ©ho svazu peněĹľnictvĂ­ a pojišťovnictvĂ­ startujĂ­ zdarma jen pokud doloží svoje členstvĂ­ průkazem člena OSPP nebo potvrzenĂ­m ZO OSPP o členstvĂ­. NulovĂ© startovnĂ© se tĂ˝ká rovněĹľ rodinnĂ˝ch přĂ­slušnĂ­ků (manĹľel/ka a děti nevĂ˝dělečně činnĂ©).

Ceny:

Nejlepší dvojice obdrží drobné upomínkové ceny.

Přihlášky:

Zašlete na předepsanĂ©m formuláři elektronickou poštou na adresu mailto:rudolf.vaigl@gmail.com

Uzávěrka přihlášek je v pondělĂ­ 27. května 2019.

Vzhledem k tomu, Ĺľe se startovnĂ© hradĂ­ aĹľ na mĂ­stě, prosĂ­me všechny, kteřĂ­ budou z jakĂ˝chkoli důvodů svoji přihlášku rušit, aby to ihned oznámili e-mailem nebo na tel. 604 151 789.

 

PojištěnĂ­ ĂşčastnĂ­ků:

SportovnĂ­ akce nenĂ­ hromadně pojištěna. ĂščastnĂ­kům doporučujeme uzavřĂ­t individuálnĂ­ pojistku pro přĂ­pad Ăşrazu.

Doprovodné programy:

BájnĂ© mĂ­sto českĂ© státnosti, sĂ­dlo českĂ˝ch panovnĂ­ků a královskĂ© kapituly, strategická pevnost i mĂ­sto odpočinku českĂ˝ch velikánů – to jsou základnĂ­ fakta o Vyšehradu. Po skončenĂ­ soutěĹľe doporučujeme procházku historickĂ˝m Vyšehradem a návštěvu toho, co vás nejvĂ­ce zaujme. BlĂ­Ĺľe viz internetovĂ© stránky http://praha-vysehrad.cz/.

Další organizačnĂ­ pokyny:

Obdržíte při prezenci. PřĂ­padnĂ© další informace o turnaji si můĹľete vyžádat u tajemnĂ­ka organizačnĂ­ho vĂ˝boru Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlĂ©pe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789. Sledujte takĂ© stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

 

HlavnĂ­ funkcionáři:

Předseda organizačnĂ­ho vĂ˝boru a ředitel turnaje: JiřĂ­ KubĂ­n

TajemnĂ­k organizačnĂ­ho vĂ˝boru: Ruda Vaigl

Technická ředitelka: BoĹľena Adamová

Prezence: Zuzana Kubínová

RealizačnĂ­ tĂ˝m: Helena KubĂ­nová a další dobrovolnĂ­ci