Poznej noční Hory Kutny

Noční závod v orientačním běhu dvojic

ROZPIS závodu v městském  orientačním běhu nebo chůzi

Poznej noční  Kutnou Horu aneb Advenťák

Noční  skorelauf  smíšených dvojic s hromadným startem

Hlavní partner závodu : Město Kutná Hora

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí , z.s.

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví i se svými rodinnými příslušníky platí nižší účastnický poplatek.

Datum:

Sobota 30.11.2019, start  hromadný v 17,30 hodin

                                                                                                                                    

Centrum závodu:

 Dům děti a mládeže Dominik v Kutné Hoře, Kremnická 32, Kutná Hora, https://mapy.cz/zakladni?x=15.2611151&y=49.9473261&z=17&source=firm&id=1905136

Kategorie:

 A. Advenťáknoční závod  smíšených dvojic  na jedné  městské  sprintové mapě , vhodný pro všechny věkové kategorie ,  vhodné  i pro začátečníky a  všechny ty, kdo se chtějí bavit.

Kontroly lze sbírat v jakémkoliv pořadí = skorelauf. Vy sami si volíte cestu, není potřeba dodržovat pořadí kontrol ! Na místech zakreslených kontrol ale fyzicky žádné lampiony nenajdete, na kontrolách budete hledat a zapisovat odpovědi na soutěžní otázky, které dostanete na startu společně s mapou a startovní průkazkou. 

 AB. Advenťák brutus  -  noční závod smíšených dvojic  s výměnou map, vhodné pro  opravdu  pokročilé orientační běžce ,kteří se chtějí bavit a nebudou nadávat organizátorům za brutální terén a podmínky.

Podmínky kategorie A  platí i pro kategorii AB  a navíc účastníci AB  budou razit kleštičkami do startovní průkazky. Na to, že se jedná o příměstský terén je zde  slušné  převýšení ,terén není   běžecky jednoduchý, navíc může zasáhnout  nepřízeň počasí. Proto zvažte své fyzické a psychické síly před výběrem této kategorie.

Pro obě kategorie platí, že alespoň jeden z účastníků smíšené dvojice  je starší než 18 let.

Je povolen start dvojic: žena+muž,  žena + žena, žena+dítě do 10ti let, muž+dítě do 10 let

Další  podmínky:

Závod se uskuteční za každého počasí a podle pravidel orientačního běhu.Limit závodu  bude stanoven v rozpise, který obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem.

Vítězem  se stává dvojice, která dosáhne nejvyššího počtu nasbíraných bodů za nalezené  kontroly, v případě shody bodů rozhoduje dosažený čas.

Za každou započatou minutu po limitu bude závodní dvojici odečten 1 bod z celkových dosažených bodů. Dvojice za překročený limit nebude diskvalifikována. Je nutné , aby se dvojice od sebe nevzdalovala, nehledejte kontroly každý zvlášť, není to fair play a přijdete o mnohé zážitky na trati.

Závod probíhá za neomezeného provozu, dbejte  proto na zvýšenou opatrnost v přecházení či přebíhání silnic a buďte ohleduplní ke kolemjdoucím.

V prostoru parků platí přísný zákaz běhaní  po záhonech a travnatých porostech   a okrasných prvcích. Jediným  možným  prostorem pohybu  jsou cesty. Bez tohoto opatření by nám nebyl vstup do parku povolen a vystavujeme se přísné pokutě. Porušení tohoto zákazu  je důvodem k diskvalifikaci soutěžící dvojice.

Přihlášky:

 Vyplněné přihlášky zašlete elektronickou poštou na  speciálně zřízenou e - mailovou adresu adventak@email.cz. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je ve středu 20.listopadu 2019.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek 20,- Kč. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Počet smíšených dvojic je omezený na 100 dvojic. Neodkládejte proto přihlášky až na termín uzávěrky. Případné naplnění limitu bude oznámeno na www stránkách SOBSA.

V přihlášce uvěďte prosím svého zaměstnavatele ( u pracovníků bank a pojišťoven) z důvodu statistiky. Ostatní uvěďte místo, ze kterého jste do Kutné Hory přijeli z důvodu tiskové zprávy.

Vklady:

Za veškeré poskytnuté služby (startovné a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky, které platí  pro dvojici v obou kategoriích :

Účastnické poplatky

a

b

1

 Smíšená dvojice

100

zdarma

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy OSPP, sloupec b platí pro členy Odborového  Svazu pracovníků peněžnictví a jejich rodinné příslušníci (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné) při prezenci doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství.

Způsob úhrady :

Startovné 100,-- Kč  uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 3036331163/0800  vedeném u České spořitelny, a.s. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol akce  je 201918. Lze provést i úhradu startovného za více dvojic najednou  a  to tak, aby bylo zřejmé , za koho úhrada přišla.


Prezentace:

Proběhne v centru závodu   mezi 16,00-17,00 hodin.

Start :

 hromadný v 17,30 hod.

Mapa:

Kutná Hora, měřítko 1:5 000, E – 2,5m,  stav 2009, korekce srpen 2017

Kutná Hora GJO , měřítko 1: 4 000, E – 2m, stav březen 2019, na mapě se ještě nikdy  veřejný závod neběžel

 Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na startu budou k dispozici mapníky, možná vám je do mapníků dáme.

Terén :

Mapa Kutná Hora – převážně městská zádlažba,  asfalt, za mokra kluzký, občas park

Mapa Kutná Hora GJO – překvapivý příměstský les, s řadou terénních detailů, skalky, skály , pozůstatky po středověké důlní těžbě

Parkování :

bude upřesněno v pokynech

Vzdálenosti :

parkoviště – centrum  do 500 m

centrum start – 0 m pro kategorii A, 300 m pro kategorii AB

cíl, centrum - 0

Občerstvení  :

  V centru města , které je nedaleko centra závodu, najdete  celou řadu restaurací a stylových hospůdek.

 Děstký koutek:

Možná bude  v herně DDM.

Pravidla a pojištění účastníků :

 Závodníci startují na vlastní nebezpečí, pohyb ve městě i v  lese a po lesních cestách je taktéž na vlastní nebezpečí. Sportovní akce není hromadně pojištěna a každý z účastníků startuje na vlastí nebezpečí.  Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu. Lékárnička k dispozici  v centru závodu

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Další vybavení :

Pro zdárné a bezpečné  absolvování závodu je třeba být vybaven čelovkou, nebo baterkou s dostatečnou výdrží svitu a funkční propisovací tužkou.

Ceny:

Upomínkové ceny obdrží nejlepší tři dvojice z každé kategorie.  Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne  po ukončení závodu na shromaždišti po ukončení závodu a zpracování výsledků.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u  Lenka Choutkové,  nejlépe  na e-mailu:  adventak@email.cz , mobil 604233728. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

V týdnu před závodem přihlášení účasníci obdrží pokyny k závodu.

Hlavní  organizátoři:

Předseda organizačního výboru:  Jaroslav Choutka

Tajemnice organizačního výboru:  Lenka  Choutková

Ředitel závodu:  Honza Randík

Prezentace: Magdaléna Randíková

Propagační materiály věnovalo Infocentrum Kutná Hora, Palackého nám. Kutná Hora a český svaz orientačních sportů.

Tato akce probíhá za podpory města Kutná Hora, Českého svazu orientačních sportů, Českého muzea stříbra  a Muzea čokolády a čokoládovny Kutná Hora.