Oplanská bloudička

orientační závod pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

pořádaného v rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

OPLANSKÁ BLOUDIČKA 2019
XII. ročník

Generální partner závodu:

Conrad Electronic Česká republika

Pořadatel:

Obec Oplany, hasiči Oplany a oddíl orientačního běhu SOBSA.

Účastníci:

Veřejnost z obce Oplany a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 15. června 2019 - start prvního závodníka v 10.00 hodin.

Shromaždiště a prezence závodu:

Oplany, dětské hřiště Na průhoně, od 9.30 hodin. Prezence začíná nahlášením účasti a úhradou startovného. Teprve potom budou vydávány startovní průkazy podle zvolené trati (krátká a střední). Závodníci si sami odeberou slovní popisy kontrol odpovídající jejich trati. Závodníci na dlouhé trati obdrží místo startovního průkazu kartičku, která bude plnit stejnou funkci jako čip SI. Prezence bude ukončena v 11 hodin!!!
Na shromaždišti budou k dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Bude přítomen i poradce, na kterého se bude možno obrátit o radu.

Doprava:

Individuální. Ve směru od Prahy lze cestovat autobusy 387 nebo 381 s přestupem v Kostelci nad Černými Lesy na bus 654, který odjíždí do Oplan v 9:50. Vzhledem k možnému zpoždění doporučujeme odjezd z Prahy již v 8.30. Parkování v obci zdarma podle pokynů dispečerů.

Kategorie a jejich hodnocení:

KRÁTKÁ TRAŤ - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Trať nelze projet s dětským kočárkem.

STŘEDNÍ TRAŤ – určena rekreačním sportovcům, kteří již získali zkušenosti s orientací v mapě. Oproti krátké trati je nejen delší, ale i orientačně náročnější.

DLOUHÁ TRAŤ - trať pro sportovce, kteří se již dobře orientují a mají dobrou kondici. Část trati je mapově i fyzicky náročnější.

Parametry tratí podle obtížnosti:

Krátká 2 485 m, 16 kontrol, převýšení 40 m

Střední 3 360 m, 17 kontrol, převýšení 55 m

Dlouhá 5 440 m, 17 kontrol, převýšení 160 m

Uváděné délky tratí odpovídají přímým vzdušným vzdálenostem mezi startem a postupně všemi kontrolami, respektive jejich průměty do horizontzální roviny. Převýšení je vzdálenost ve vertikálním směru, kterou je závodník nucen vystoupat v ideálním postupu. Kategorie se od sebe liší nejen délkou, ale i obtížností! Zvolte si trať, odpovídající vašim schopnostem!

Terén:

Zvlněný terén s poměrně hustou sítí komunikací. Na cestách a v lese místy leží větve. Některé cesty jsou částečně zarostlé trávou. Předpokládané postupy jsou vybrány tak, aby závodníci nevstupovali do zakázaných prostor jako jsou nově osázené paseky, oplocenky nebo hustníky, kde se ukrývá zvěř. Žádnou z tratí nelze projet s dětským kočárkem.

Technické podmínky:

Oplanská bloudička je závod s pevným pořadím kontrol (závodník musí kontroly absolvovat v pořadí podle popisu kontrol). Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává 20 minut, NA STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník není diskvalifikován. Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1989. Ve skupince se bere v úvahu věk nejstaršího.

Poznámka pro začátečníky: V okolí stojanů budou rozsypány malé lístečky se stejným číslem, jako je na stojanu (s číslem kontroly). Je to preventivní opatření, kdyby nějaká zlá osoba stojan těsně před závodem odnesla. V tom případě by závodník nemohl označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz toho, že byl na místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s číslem této kontroly.

Start:

Start je intervalový. Startovní listina nebude předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé závodníkům na krátké a střední trati do startovního průkazu podle pořadí, jak se dostaví ke startu. Závodníci na dlouhé trati vystartují rovněž na pípnutí a ihned po opuštění startovního koridoru si načtou do své kartičky čas startu. Pro ně bude připraven stojan s krabičkou. Doporučujeme, aby dva závodníci ze stejného klubu nestartovali bezprostředně po sobě. Prosíme, abyste neodkládali svůj start a nedorazili kvůli tomu do cíle příliš pozdě. Snažíme se spočítat a vyhlásit výsledky přibližně do 14 hodin!

Start bude uzavřen ve 11.15 hodin. Bude-li na startu v tuto dobu ještě čekat více závodníků, odstartují všichni společně ve stejném čase. Prosíme, abyste si na startu nenechávali žádné věci. Cíl bude na shromaždišti.

Ražení:

Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních průkazů se týká krátké a střední trati. Závodníci na dlouhé trati označují průchod kontrolou pomocí kartičky a krabičky na stojanu. Čas je zapsán po pípnutí a bliknutí. Obdobně jako je tomu u čipů SI. Závodníci na krátké a střední trati odevzdají v cíli startovní průkaz. Závodníci na dlouhé trati načtou v cíli do své kartičky čas cíle (na stojanu s krabičkou) a potom kartičku odevzdají rozhodčímu.

Startovné:

Startovné pro přihlášené
nejpozději do pondělí 3. června

Krátká trať

Střední a dlouhá trať

Startovné se platí za mapu, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.

20 Kč

50 Kč

Startovné se hradí při prezenci. Závodníci z Oplan a organizátoři startují zdarma. Zdarma startují také členové Odborového svazu pracovníků penežnictví a pojišťovnictví – pokud se přihlásí do 3. června!

Dodatečné přihlášky stejně jako změna kategorie: základní startovné + 20 Kč.

Vzdálenosti:

Parkoviště-shromaždiště asi 50 m, shromaždiště – start krátké trati asi 150 m, start střední a dlouhé trati 1250 m, cíl je na shromaždišti. Cesta na start krátké trati bude značena modrobílými fáborky. Cesta na start střední a dlouhé trati nebude značena. Na shromaždišti bude vyvěšen plánek cesty na start, snadno zapamatovatelný!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Doporučení pro úplné začátečníky:

Pro správnou orientaci v terénu je důležité mít mapu správně zorientovánu, tj.natočenou tak, aby sever na mapě odpovídal severu ve skutečnosti. Mapu držte ve směru postupu, tedy podle potřeby i „vzhůru nohama“. Svůj postup sledujte na mapě. Na místě, kde zrovna jsme, si držte na mapě palec. Když se přesto ztratíte, nebojte se zeptat zkušenějších závodníků. Měli by vám ukázat ve vaší mapě kde se nacházíte. Odstartujte nejpozději v 10.30. Jestliže do 90 minut nedojdete do cíle, tak závod ukončete bez ohledu na to, kolik jste našli kontrol. Ukončení závodu musíte oznámit v cíli.

Ceny a vyhlášení výsledků:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie, v kategorii DLOUHÁ a STŘEDNÍ nejlepší tři muži a nejlepší tři ženy. Závodníci z Oplan budou hodnoceni ve všech kategoriích samostatně. Vyhlášení výsledků se předpokládá nejdříve ve 13.30 hodin. Podle možností počkejte na vyhlášení! Drobné ceny získají také vylosovaní účastníci ankety o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu!

Organizátoři děkují generálnímu parterovi závodu, kterým je Conrad Electric Česká republika. Díky jemu se nejlepší závodníci mohou těšit na pěkné ceny.

Pokud by měl někdo z účastníků stejnou možnost, tedy věnovat např. reklamní předměty svojí firmy jako ceny, bude to vítáno. Byla by to současně pro tuto firmu vhodná reklama.

Mapa:

U spálené boudy – pro střední a dlouhou trať v měřítku 1:10 000, pro krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m, stav jaro 2019, formát A4. Mapa nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. Vícečlenná skupina si bere jen jednu mapu! Pokud požaduje více než jednu mapu, oznámí to v přihlášce. Cena mapy navíc je 20 Kč za střední a dlouhou trať, 20 Kč za trať krátkou. Nutno nahlásit spolu s přihláškou.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je nejpozději v pondělí 3. června  2019. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, kategorii (K, S, D), věk, kterého jste letos dosáhli nebo dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu. Pokud se dohlásíte až na místě, nemohou pořadatelé zaručit, že nebude již vyčerpána rezerva map!

UPOZORNĚNÍ: Včasnou přihláškou, zaslanou do 3. 6. ušetříte nejen 20 Kč, ale hlavně urychlíte zpracování výsledků. Jména závodníků, kategorie a koeficienty jsou předem zapsány v počítači. Z dodatečných přihlášek musí hlavní rozhodčí vše ze startovního průkazu do počítače opisovat, což počítání výsledků velmi zdržuje!

Pojištění účastníků:

Sportovní akce je pojištěna v rámci pojištění České unie sportu u Pojišťovny VZP. Případný úraz ohlaste řediteli závodu.

Anketa o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu:
V cíli budou připravebny anketní lístky o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu. Prosíme o jejich vyplnění. Po vyhlášení vítězů bude následovat losování anketních lístků. Vylosovaní soutěžící obdrží drobné ceny.

Další organizační pokyny:

Mobilní WC a užitková voda na mytí na shromaždišti, voda na pití a první pomoc v cíli. V cíli nebudou plastové kelímky, neboť šetříme životní prostředí. Budou tam hrníčky, které si vypláchněte. Kdo chce, může si přivézt vlastní hrníček. Na dlouhé trati se budou moci závodníci občerstvit u 11. kontroly (U spálené boudy). Kromě tohoto rozpisu nebudou již další pokyny vydávány.

Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789.

Občerstvení:

Drobné občerstvení v cíli, svačina z vlastních zásob.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Robert Bárta

Ředitel závodu a stavitel tratí: Rudolf Vaigl

Hlavní rozhodčí: Jan Sládek

Prezence: Zuzana Škvorová, Radovan Beneš ml., Karel Setnička, Eva Pláničková, Bára Janderová, Katka Janíková (rezerva Ondra Janík)

Poradce: Tomáš Jandera

Start: krátké trati Jan Randík, Lenka a Jarda Choutkovi, start dlouhé trati Ondřej st., Veronika, Jiří, Ondřej ml. Janečkovi, Libuše a Viktor Pláničkovi.

Cíl: Markéta Janderová, Magdalena Randíková, Rudolf Vaigl, Barbora Němcová

Dispečeři parkování: Jan, Barbora, Marek, Magdalena a Jaromír Němcovi

Libero: Antonín Cvrček

Výpočetní tým: Jan Sládek, Antonín Cvrček, Karel Setnička

Občerstvení na dlouhé trati: Ivana Sládková

Foto: Helena Sládková

Realizační tým (příprava shromaždiště): Martin Šebesta st., Ondřej Ottomanský, Majka a Ruda Vaiglovi, Zuzana Škvorová, Karel Setnička, Jan Randík

Vyhlášení výsledků: Robert Bárta, Ruda Vaigl

Losování ankety: Tomáš Jandera

Sbírání kontrol: Viktor Plánička, Vojta Kolenčík, Jirka Janeček, Martin Křivánek, David Henzl, Janíkovi