Oplanská školička orientace v přírodě

orientační závod pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

pořádaného v rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

OPLANSKÁ ŠKOLIČKA ORIENTACE V PŘÍRODĚ 2018

Pořadatel:

Obec Oplany, hasiči Oplany a oddíl orientačního běhu SOBSA.

Účastníci:

Veřejnost z obce Oplany a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Akce je vhodná pro úplné začátečníky i pro zkušené orientační běžce. Rodiny s dětmi vítány!

Datum:

Sobota 16. června 2018 - start prvního závodníka v 10.00 hodin.

Shromaždiště a prezence závodu:

Oplany, dětské hřiště Na Průhoně, od 9.30 hodin. Při prezenci budou vydávány startovní průkazy. Závodníci si sami odeberou slovní popisy kontrol odpovídající jejich trati.
Na shromaždišti budou k dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Budou přítomni i poradci, na které se bude možno obrátit o radu. Prezence končí v 10.30 hodin!

Doprava:

Individuální. Ve směru od Prahy doporučujeme cestovat autobusem 387. Z Hájů odjezd v 8.30, z Říčan, U nemocnice v 8.53. Z Kostelce do Oplan odjíždí autobus v 9:50, v Oplanech končí v 10.03. Autobus zpět jede ze zastávky Výžerky, rozcestí až v 18.01.

Kategorie a jejich hodnocení:

KRÁTKÁ TRAŤ - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny.

STŘEDNÍ TRAŤ – určena rekreačním sportovcům, kteří již získali zkušenosti s orientací v mapě. Oproti krátké trati je orientačně náročnější. Startují jednotlivci i vícečlenné skupinky.

DLOUHÁ TRAŤ - trať pro sportovce, kteří se již dobře orientují a mají dobrou kondici. Startují jednotlivci nebo dvojice.

Uváděné délky tratí odpovídají vzdálenostem mezi kontrolami, měřenými vzdušnou čarou.

Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1988. Ve skupince se bere v úvahu věk nejstaršího.

Parametry tratí:

trať

délka v m

Převýšení v m

počet kontrol

DLOUHÁ

4610

125

16

STŘEDNÍ

3653

75

17

KRÁTKÁ

1890

40

15

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává 20 minut, NA STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník není diskvalifikován.

Poznámka pro začátečníky: V okolí stojanů budou rozsypány malé lístečky se stejným číslem, jako je na stojanu (s číslem kontroly). Je to preventivní opatření, kdyby nějaká zlá osoba stojan těsně před závodem odnesla. V tom případě by závodník nemohl označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz toho, že byl na místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s číslem této kontroly.

Start:

Cesta na start nebude značena modrobílými fáborky, neboť k ní vede zelená turistická značka. Od prezence sejdete dolů po silničce k požární nádrži, dále již po zelené značce po proudu Oplanského potoka. Startovní listina nebude předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé každému do jeho startovního průkazu podle pořadí, jak se dostaví ke startu. Na startu nenechávejte žádné osobní věci! Start bude ukončen v 11:10 hodin.

Ražení:

Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních průkazů. Startovní průkaz odevzdejte pořadatelům ihned po doběhnutí do cíle.

Startovné pro přihlášené předem
nejpozději do středy 6. června

Krátká trať

Střední a dlouhá trať

Startovné se platí za mapu, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.

10 Kč

20 Kč

Dohlášky na místě za dvojnásobné startovné.

Startovné se hradí při prezenci. Závodníci z Oplan, organizátoři a členové Odborového svazu peněžnictví startují zdarma (při prezenci předloží potvrzení o členství).

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start 1170 m, cíl – shromaždiště 0 m. Cesta na start trvá asi 20 minut.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Terén:

Zvlněný terén s poměrně hustou sítí komunikací. Místy popadané stromy, které nejsou zaktesleny v mapě, neboť jejich těžba probíhá. Zakresleny nejsou ani n ové vývraty. Místy smrkový podrost a větve na zemi. Doporučujeme dlouhé kalhoty. Absolvovat trasu s dětským kočárkem se nedoporučuje.

Mapa:

Hradecký kopeček, stav jaro 2018 – pro střední a dlouhou trať v měřítku 1:7 500, pro krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m. Formát A4, nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. Vícečlenná skupina si bere jen jednu mapu! Pokud má vícečlenná skupina zájem o více než jednu, uvede to v přihlášce a uhradí startovné podle počtu odebraných map.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je NEJPOZDĚJI ve středu 6. června 2018. Čím dříve odešlete přihlášku, tím více organizátorům pomůžete! Rezerva map pro dohlášené závodníky bude omezená. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, věk, kterého jste letos dosáhli nebo dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. U dvojic v kategoriích D a S uveďte věk staršího, u krátké trati věk nejmladšího ze skupinky. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Parkování:

Zdarma, podle pokynů pořadatelů.

Výsledky:

Výsledky nebudou vyhlašovány, obdrží je účastníci na svoji e-mailovou adresu. Pokud neobdrží pozvánku na ŠKOLIČKU mailem, zapíší svoji mailovou adresu na formulář, který bude vyvěšen na shromaždišti..

Anketa:

V cíli budou připraveny anketní lístky, na nichž uvedou závodníci kontrolu, která se jim nejvíce líbila i tu, která byla nejvíce „schovaná“. Po skončení závodu, přibližně ve 12.30 až 13.00 hodin, bude v místě prezence vylosováno 10 anketních lístků. Vylosovaní závodníci obdrží drobné ceny. Pokud má někdo z účastníků možnost věnovat organizátorům reklamní předměty, rádi je zařadíme do losování. Neodjíždějte před losováním!

Další organizační pokyny:

Mobilní WC k dispozici na shromaždišti, také voda na pití a malé občerstvení v cíli. Doporučujeme vlastní mokrou žínku.

Uvítáme nabídku pomoci jako organizátoři. Týká se to především nezávodícího doprovodu.

Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Robert Bárta

Místopředseda organizačního výboru: Martin Srba

Ředitel závodu a stavitel tratí: Rudolf Vaigl

Hlavní rozhodčí: Jan Sládek

Prezence: Zuzana Vaiglová, Radovan Beneš ml., Bára Janderová, Vojta Kolenčík, Eva Pláničková

Start: Jan Randík, Magdalena Randíková, Karel Setnička, Viktor Plánička, Líba Pláničková

Cíl: Markéta Janderová, Líba Pláničková, Rudolf Vaigl

Poradci: Ivana Sládková, vedoucí týmu, Jan Němec, Jiří Plánička, Markéta Janderová

Dispečeři na parkovišti: Ondřej st., Ondřej ml., Jiří a Veronika Janečkovi

Losování ankety: Tomáš jandera

Foto: Helena Sládková

Realizační tým: Martin Šebesta, Jiří Klečka,  Antonín Cvrček, Tomáš Jandera