Oplanská školička orientace v přírodě

orientační závod pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

pořádaného v rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

OPLANSKÁ ŠKOLIČKA ORIENTACE V PŘÍRODĚ 2017

Pořadatel:

Obec Oplany, hasiči Oplany a oddíl orientačního běhu SOBSA.

Účastníci:

Veřejnost z obce Oplany a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Akce je vhodná pro úplné začátečníky i pro zkušené orientační běžce. Rodiny s dětmi vítány!

Datum:

Sobota 3. června 2017 - start prvního závodníka v 10.00 hodin.

Shromaždiště a prezence závodu:

Asi 200 metrů od zastávky autobusu Oplany, hájovna ve směru na Výžerky, rozcestí, od 9.30 hodin. V místě, kde modrá turistická značka odbočuje od silnice doleva do lesa. Při prezenci budou vydávány startovní průkazy i mapy. Závodníci si sami odeberou slovní popisy kontrol odpovídající jejich trati.
Na shromaždišti budou k dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Budou přítomni i poradci, na které se bude možno obrátit o radu.
Poradci budou označeni jmenovkou.

Doprava:

Individuální. Ve směru od Prahy doporučujeme cestovat autobusem 387. Z Hájů odjezd v 8.30, z Říčan, U nemocnice v 8.53, z Kostelce v 9.15. Vystoupit na zastávce Výžerky, rozcestí
(na znamení, příjezd v 9.29). Odtud po silnici směrem do Oplan jste na shromaždišti asi za 10 minut. Autobus ze zastávky Výžerky, rozcestí jede zpět až v 18.01.

Kategorie a jejich hodnocení:

KRÁTKÁ TRAŤ - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny.

STŘEDNÍ TRAŤ – určena rekreačním sportovcům, kteří již získali zkušenosti s orientací v mapě. Oproti krátké trati je orientačně náročnější. Startují jednotlivci i vícečlenné skupinky.

DLOUHÁ TRAŤ - trať pro sportovce, kteří se již dobře orientují a mají dobrou kondici. Startují jednotlivci nebo dvojice.

Uváděné délky tratí odpovídají vzdálenostem mezi kontrolami, měřenými vzdušnou čarou.

Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1987. Ve skupince se bere v úvahu věk nejstaršího.

Parametry tratí:

trať

délka

převýšení

počet kontrol

DLOUHÁ

3 900 m

135 m

17

STŘEDNÍ

3 160 m

100 m

17

KRÁTKÁ

1 695 m

40 m

14

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává 20 minut, NA STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník není diskvalifikován.

Poznámka pro začátečníky: V okolí stojanů budou rozsypány malé lístečky se stejným číslem, jako je na stojanu (s číslem kontroly). Je to preventivní opatření, kdyby nějaká zlá osoba stojan těsně před závodem odnesla. V tom případě by závodník nemohl označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz toho, že byl na místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s číslem této kontroly.

Start:

Startovní listina nebude předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé každému do jeho startovního průkazu podle pořadí, jak se dostaví ke startu. ŠKOLIČKA se liší od BLOUDIČKY tím, že všichni závodníci obdrží mapu již při prezenci. Mohou využít metodické pomůcky i rady poradců.

Ražení:

Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních průkazů. Startovní průkaz odevzdejte pořadatelům ihned po doběhnutí do cíle.

Startovné pro přihlášené předem
nejpozději do neděle 28. května

Krátká trať

Střední a dlouhá trať

Startovné se platí za mapu, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.

10 Kč

20 Kč

Dohlášky na místě za dvojnásobné startovné.

Startovné se hradí při prezenci. Závodníci z Oplan, organizátoři a členové Odborového svazu peněžnictví startují zdarma (při prezenci předloží potvrzení o členství).

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start asi 50 m, cíl – shromaždiště asi 100 m.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Terén:

Zvlněný terén s poměrně hustou sítí komunikací. Doporučujeme dlouhé kalhoty. Místy v lese, na lesních cestách a nových průsecích větve.

Mapa:

Červený kopec, stav jaro 2017 – pro střední a dlouhou trať v měřítku 1:7 500, pro krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m. Formát A4, nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. Vícečlenná skupina si bere jen jednu mapu! Pokud má vícečlenná skupina zájem o více než jednu, uvede to v přihlášce a uhradí startovné podle počtu odebraných map.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je NEJPOZDĚJI v neděli 28. května 2017. Čím dříve odešlete přihlášku, tím více organizátorům pomůžete! V přihlášce uveďte jméno a příjmení, věk, kterého jste letos dosáhli nebo dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. U dvojic v kategoriích D a S uveďte věk staršího, u krátké trati věk nejmladšího ze skupinky. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Parkování:

Zdarma, podle pokynů pořadatelů.

Výsledky:

Výsledky nebudou vyhlašovány, obdrží je účastníci na svoji e-mailovou adresu. Pokud neobdrží pozvánku na ŠKOLIČKU mailem, sdělí svoji mailovou adresu pořadatelům.

Anketa:

V cíli budou připraveny anketní lístky, na nichž uvedou závodníci kontrolu, která se jim nejvíce líbila i tu, která byla nejvíce „schovaná“. Po skončení závodu, přibližně ve 12.30 až 13.00 hodin, bude v místě prezence vylosováno 10 anketních lístků. Vylosovaní závodníci obdrží drobné ceny. Neodjíždějte před losováním!

Další organizační pokyny:

Mobilní WC a voda na mytí na shromaždišti tentokrát k dispozici nebude, voda na pití a malé občerstvení v cíli ano. Doporučujeme vlastní mokrou žínku.

Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Robert Bárta

Místopředseda organizačního výboru: Martin Srba

Ředitel závodu a stavitel tratí: Rudolf Vaigl

Hlavní rozhodčí: Jan Sládek

Prezence: Zuzana Vaiglová, Radovan Beneš ml., Bára Janderová, Vojta Kolenčík, Eva Pláničková

Start: Magdalena Choutková, Jan Randík, Viktor Plánička, Líba Pláničková

Cíl: Markéta Janderová, Věra Šafrová, Líba Pláničková, Rudolf Vaigl

Poradci: Ivana Sládková, Jan Němec, Jiří Plánička, Markéta Janderová

Dispečeři na parkovišti: Ondřej st., Ondřej ml., Veronika a Jiří Janečkovi

Losování ankety: Jára Sladkovský

Foto: Helena Sládková

Realizační tým: Martin Šebesta, Jiří Klečka,  Antonín Cvrček, Ondřej Švor, Tomáš Jandera, Květa a Václav Cimbulkovi