Poznej noční Hory Kutny – 2. ročník

noční závod v orientačním běhu dvojic

ROZPIS závodu v městskĂ©m orientačnĂ­m běhu nebo chůzi

Poznej nočnĂ­ Hory Kutny 2

NočnĂ­ scorelauf smíšenĂ˝ch dvojic s hromadnĂ˝m startem Pořadatel: SOBSA - Spolek organizátorů bankovnĂ­ch sportovnĂ­ch akcĂ­

ĂščastnĂ­ci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. SportovnĂ­ akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jĂ­ zĂşčastnit i ostatnĂ­ zájemci. ČlenovĂ© OS pracovnĂ­ků peněĹľnictvĂ­ a pojišťovnictvĂ­ i se svĂ˝mi rodinnĂ˝mi přĂ­slušnĂ­ky platĂ­ nižší ĂşčastnickĂ˝ poplatek.

Datum:

Pátek 22.9.2017, start  hromadný cca ve 20,00 hodin, limit závodu je stanoven na 90 minut.

ShromaĹľdiště závodu:

Areál Domu dětĂ­ a mládeĹľe Dominik v KutnĂ© Hoře, Kremnická 32, Kutná Hora, 284 01. 

Parkování:

Parkoviště Kouřimská, 49.9488339N, 15.2614078E, kterĂ© se nacházĂ­ cca 200 metrů od shromaĹľdiště. TakĂ© lze využít krytĂ© parkoviště prakticky přes ulici od DDM, kde se platĂ­ 10,-Kč/hodinu. PřĂ­jezd na toto parkoviště je umoĹľněn do 19:00, potom se auta dovnitř nepouštĂ­, ale je moĹľno si je vyzvednout, a to bočnĂ­m vchodem s parkovacĂ­ kartou.

Prezence: 

Proběhne v mĂ­stě shromaĹľdiště od 18,45 do 19.45 hodin.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje provizornĂ­ nocleh z pátku na sobotu v tělocvičně DDM (tedy na shromaĹľdišti) na podlaze (parkety) na vlastnĂ­ch karimatkách a ve vlastnĂ­ch spacácĂ­ch. V budově je WC, 1 sprcha, kuchyňka. Cena 70,-/osobu/noc. Zájem o ubytovánĂ­ nahlašte v e-mailu spolu s přihláškou!

Stravování:

PořadatelĂ© stravovánĂ­ nezajišťujĂ­. V centru města najdete celou řadu restauracĂ­ a stylovĂ˝ch hospůdek.

Doprava:

IndividuálnĂ­. Ĺ˝elezničnĂ­ stanice Kutná Hora město se nacházĂ­ cca 30 minut chůze od shromaĹľdiště směrem dolů. TakĹľe na shromaĹľdiště je to směrem nahoru . Vzdálenost na hlavnĂ­ autobusovĂ© nádraží je podobná. Nejbližší zastávka autobusovĂ© MHD je Kutná Hora – centrum.

Kategorie a jejich hodnocenĂ­:

KH - závod  smíšenĂ˝ch dvojic, z nichĹľ alespoň jeden  ze závodnĂ­ků je Kutnohorák (Kutnou Horu zná). Tato trať bude fyzicky stejně náročná jako trať pro kategorii NKH.

NKH - závod smíšených dvojic, z nichž ani jeden závodník Kutnou Horu nezná.

Pro obě kategorie platĂ­, Ĺľe alespoň jeden z ĂşčastnĂ­ků je starší neĹľ 18 let. Je povolen start dvojic: Ĺľena+muĹľ, Ĺľena+dĂ­tě do 10ti let, muĹľ+dĂ­tě do 10ti let.

Technické podmínky:

Závod se uskutečnĂ­ za kaĹľdĂ©ho počasĂ­ a podle pravidel orientačnĂ­ho běhu. VĂ­tězem se stává dvojice, která dosáhne nejvyššího počtu nasbĂ­ranĂ˝ch bodů za nalezené  kontroly. Kontrol bude celkem 50, nejvĂ­ce tedy můĹľete zĂ­skat 50 bodů. V přĂ­padě shody bodů rozhoduje dosaĹľenĂ˝ čas.

Kontroly lze sbĂ­rat v jakĂ©mkoliv pořadĂ­ = scorelauf. Vy sami si volĂ­te cestu, nenĂ­ nutnĂ© dodrĹľovat pořadĂ­ kontrol! Na mĂ­stě zakreslenĂ˝ch kontrol ale fyzicky orienťĂˇckĂ© lampiĂłny nehledejte, na zakreslenĂ˝ch mĂ­stech budete hledat odpovědi na soutěĹľnĂ­ otázky, kterĂ© dostanete na startu společně s mapou.

ČasovĂ˝ limit závodu je stanoven na 90 minut. Za kaĹľdou započatou minutu po limitu 90 minut bude závodnĂ­ dvojici odečten 1 bod z celkovĂ˝ch dosaĹľenĂ˝ch bodů. Dvojice za překročenĂ˝ časovĂ˝ limit nebude diskvalifikována.

Závod probĂ­há za běĹľnĂ©ho provozu, dbejte proto na zvýšenou opatrnost v přecházenĂ­ či přebĂ­hánĂ­ silnic a buďte ohleduplnĂ­ ke kolemjdoucĂ­m.

V prostoru parku platĂ­ přĂ­snĂ˝ zákaz běhanĂ­ po záhonech a travnatĂ˝ch porostech a okrasnĂ˝ch prvcĂ­ch. JedinĂ˝m moĹľnĂ˝m prostorem pohybu jsou cesty. Bez tohoto opatřenĂ­ by nám nebyl vstup do parku povolen a vystavujeme se přĂ­snĂ© pokutě. PorušenĂ­ tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci soutěžícĂ­ dvojice.

HospodářskĂ© podmĂ­nky:

Za veškerĂ© poskytnutĂ© sluĹľby (startovnĂ© a reĹľie závodu) stanovĂ­ pořadatelĂ© následujĂ­cĂ­ ĂşčastnickĂ© poplatky:

   ĂščastnickĂ© poplatky

PlatĂ­ pro ty, kteřĂ­ nejsou členy OS

PlatĂ­ pro ty, kteřĂ­           jsou členy OS

  Za 1 osobu ze smíšené dvojice

60,-

zdarma                

ČlenovĂ© OdborovĂ©ho svazu pracovnĂ­ků peněĹľnictvĂ­ a pojišťovnictvĂ­ (dále jen OS) při prezenci doloží svoje členstvĂ­ průkazem člena OS nebo potvrzenĂ­m ZO OS o členstvĂ­. PřĂ­spěvek se vztahuje na tyto rodinnĂ© přĂ­slušnĂ­ky:

•       manĹľela/ku

•       děti, pokud nejsou vĂ˝dělečně činnĂ©, a to děti vlastnĂ­, osvojenĂ©, převzatĂ© do pĂ©če nahrazujĂ­cĂ­ pĂ©či rodičů, pokud ĹľijĂ­ se členem ve stejnĂ© domácnosti, děti manĹľela/lky, pokud ĹľijĂ­ se členem ve společnĂ© domácnosti.

StartovnĂ© uhraďte zároveň s odeslánĂ­m přihlášky ve prospěch Ăşčtu 3210878704/6800

(Sberbank). Datum platby, čĂ­slo Ăşčtu plátce a variabilnĂ­ symbol musĂ­te totiĹľ napsat do přihlášky, aby se nám to dobře párovalo. Jako variabilnĂ­ symbol uveďte 1111. Do zprávy pro přĂ­jemce uveďte obě jmĂ©na osob z dvojice. Pokud bude prováděna Ăşhrada startovnĂ©ho za vĂ­ce dvojic najednou, variabilnĂ­ symbol bude 2222 v přĂ­padě, Ĺľe platĂ­te za dvě dvojice apod.

             

VybavenĂ­:

Pro zdárnĂ© a bezpečné  absolvovánĂ­ závodu je třeba bĂ˝t vybaven čelovkou, nebo baterkou s dostatečnou vĂ˝drží svitu a funkčnĂ­ propisovacĂ­ tuĹľkou. Raději vezměte ještě jednu náhradnĂ­ propisovacĂ­ tuĹľku. Doporučujeme reflexnĂ­ prvky na oblečenĂ­ a náramkovĂ© hodinky na sledovánĂ­ času. A dále doporučujeme buzolu (kompas). Pomohou vám i při řešenĂ­ několika otázek. PořadatelĂ© buzoly nezajišťujĂ­.

Ceny:

DrobnĂ© upomĂ­nkovĂ© ceny obdrží nejlepší tři dvojice z kaĹľdĂ© kategorie. VyhlášenĂ­ vĂ˝sledků a předánĂ­ cen proběhne po ukončenĂ­ závodu a zpracovánĂ­ vĂ˝sledků na shromaĹľdišti. CelkovĂ© vĂ˝sledky budou do třĂ­ dnů vyvěšeny na stránkách www.sobsa.cz a rozeslány na e-mailovĂ© adresy ĂşčastnĂ­ků.

Mapa:

Kutná Hora, měřĂ­tko 1 : 5 000, E – 2, 5 m, stav 2009, drobná revize srpen 2017. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu magdalena.randikova@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek, zaslanĂ˝ch na předepsanĂ©m formuláři, je v neděli, 17. zářĂ­ 2017. Počet smíšenĂ˝ch dvojic je omezenĂ˝ na 100 dvojic. Neodkládejte proto přihlášky aĹľ na poslednĂ­ chvĂ­li. PřĂ­padnĂ© naplněnĂ­ limitu bude oznámeno na www stránkách SOBSA a nebo obratem na váš e-mail.

Při zrušenĂ­ přihlášky po tomto termĂ­nu je stornovacĂ­ poplatek 30,- Kč/osoba. Při neĂşčasti bez předchozĂ­ omluvy se poplatek nevracĂ­. Individuálně budou řešeny přĂ­pady, kdy se někdo z přihlášenĂ˝ch nebude moci zĂşčastnit z velmi vážnĂ˝ch zdravotnĂ­ch nebo rodinnĂ˝ch důvodů. OdeslánĂ­m přihlášky bere přihlášenĂ˝ na vědomĂ­, Ĺľe náročnost vĂ˝konu (běh nebo chůzi) přizpůsobĂ­ svĂ©mu zdravotnĂ­mu stavu.

PojištěnĂ­ ĂşčastnĂ­ků:

SportovnĂ­ akce nenĂ­ hromadně pojištěna a kaĹľdĂ˝ z ĂşčastnĂ­ků startuje na vlastnĂ­ nebezpečĂ­.

Další organizačnĂ­ pokyny:

Budou vyvěšeny na shromaĹľdišti v podobě tzv. „pokynů“ (či je pošleme přihlášenĂ˝m e-mailem). Sledujte takĂ© stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

PoděkovánĂ­:

Tato akce probĂ­há za podpory města Kutná Hora a ČeskĂ©ho svazu orientačnĂ­ch sportů. PropagačnĂ­ materiály věnovalo Infocentrum Kutná Hora, PalackĂ©ho nám. 

Dále děkujeme těmto subjektům: DačickĂ©ho dům, DDM Dominik Kutná Hora, Čokoládovna a muzeum čokolády.

Celou řadu  běĹľeckĂ˝ch a jinĂ˝ch ĂşchvatnĂ˝ch  zážitků  správnĂ˝m směrem  přejí  organizátoři  SOBSA a Město Kutná Hora!