Oplanská bloudička

orientační závod pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

pořádaného v rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

OPLANSKÁ BLOUDIČKA 2016

Pořadatel:

Obec Oplany, hasiči Oplany a oddíl orientačního běhu SOBSA.

Účastníci:

Veřejnost z obce Oplany a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 15. října 2016 - start prvního závodníka v 10.00 hodin.

Shromaždiště a prezence závodu:

Oplany, dětské hřiště Na průhoně, od 9.30 hodin. Prezence začíná nahlášením účasti a úhradou startovného. Teprve potom budou vydávány startovní průkazy podle zvolené trati (krátká, střední, dlouhá). Závodníci si sami odeberou slovní popisy kontrol odpovídající jejich trati.  
Na shromaždišti budou k dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Budou přítomni i poradci, na které se bude možno obrátit o radu.

Doprava:

Individuální. Ve směru od Prahy lze cestovat autobusy 387 nebo 381 s přestupem v Kostelci nad Černými Lesy na bus 404, který odjíždí do Oplan v 9:50. Vzhledem k možnému zpoždění doporučujeme odjezd z Prahy již v 8.30. Parkování v obci zdarma podle pokynů dispečerů.

Kategorie a jejich hodnocení:

KRÁTKÁ TRAŤ - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny.

STŘEDNÍ TRAŤ – určena rekreačním sportovcům, kteří již získali zkušenosti s orientací v mapě. Oproti krátké trati je orientačně náročnější.

DLOUHÁ TRAŤ - trať pro sportovce, kteří se již dobře orientují a mají dobrou kondici. Část trati je fyzicky náročnější. Zájemci mohou využít pomůcku! Pokud mají sílu v rukou.

Parametry tratí:

Krátká 1675 m, převýšení 30 m,16 kontrol.

Střední 3180 m, převýšení 115 m, 17 kontrol.

Dlouhá 5165 m, převýšení 170 m, 17 kontrol.

Uváděné délky tratí odpovídají přímým vzdálenostem mezi kontrolami, měřenými vzdušnou čarou.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává 20 minut, NA STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník není diskvalifikován. Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1986. Ve skupince se bere v úvahu věk nejstaršího.

Poznámka pro začátečníky: V okolí stojanů budou rozsypány malé lístečky se stejným číslem, jako je na stojanu (s číslem kontroly). Je to preventivní opatření, kdyby nějaká zlá osoba stojan těsně před závodem odnesla. V tom případě by závodník nemohl označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz toho, že byl na místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s číslem této kontroly.

Start:

Startovní listina nebude předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé každému do jeho startovního průkazu podle pořadí, jak se dostaví ke startu. Mapový start (odpovídá trojúhelníčku na mapě) je od startu vzdálen asi 80 m. Prosíme, abyste neodkládali svůj start a nedorazili kvůli tomu do cíle příliš pozdě. Snažíme se spočítat a vyhlásit výsledky přibližně do 14 hodin!

Ražení:

Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních průkazů.

Startovné pro přihlášené
nejpozději do 6. října

Krátká trať

Střední a dlouhá trať

Startovné se platí za mapu, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.

20 Kč

50 Kč

Startovné se hradí při prezenci. Závodníci z Oplan a organizátoři startují zdarma. Zdarma startují také členové Odborového svazu pracovníků penežnictví a pojišťovnictví – pokud se přihlásí do 6. října!

Dodatečné přihlášky stejně jako změna kategorie: základní startovné + 20 Kč.

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start 150 m, cíl je na shromaždišti.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny a vyhlášení výsledků:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie, v kategorii DLOUHÁ a STŘEDNÍ nejlepší tři muži a nejlepší tři ženy. Závodníci z Oplan budou hodnoceni ve všech kategoriích samostatně. Vyhlášení výsledků se předpokládá nejdříve ve 14 hodin. Podle možností počkejte na vyhlášení! Drobné ceny jsou připraveny pro nejlepší tři ve všech kategoriích! Drobné ceny získají také vylosovaní účastníci ankety o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu!

Terén:

Zvlněný terén s poměrně hustou sítí komunikací.

Mapa:

U Náramky – pro střední a dlouhou trať v měřítku 1:7 500, pro krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m, stav léto 2016. Formát A4, nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. Vícečlenná skupina si bere jen jednu mapu!

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve čtvrtek 6. října 2016. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, kategorii (K, S, D), věk, kterého jste letos dosáhli nebo dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

UPOZORNĚNÍ: Včasnou přihláškou zaslanou do 6. 10. ušetříte nejen 20 Kč, ale hlavně urychlíte zpracování výsledků. Jména závodníků, kategorie a koeficienty jsou předem zapsány v počítači. Z dodatečných přihlášek musí hlavní rozhodčí vše ze startovního průkazu do počítače opisovat, což počítání výsledků velmi zdržuje!

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Anketa o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu:
V cíli budou připravebny anketní lístky. Prosíme o jejich vyplnění. Po vyhlášení vítězů bude následovat losování anketních lístků. Vylosovaní soutěžící obdrží drobné ceny.

Další organizační pokyny:

Mobilní WC a voda na mytí na shromaždišti, voda na pití a první pomoc v cíli.

Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789.

Možnosti občerstvení:

Občerstvení zajišťují dvě pojízdné prodejny – Jatky, bourárna Karlovice a BENEŠ PEKÁRNA Kutná Hora. V nabídce budou masné výrobky, dále pečivo, sladké koláčky i zákusky. Využijte prosím této nabídky po doběhu do cíle, neodjíždějte před vyhlášením výsledků a losováním ankety!


Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Robert Bárta

Místopředseda organizačního výboru: Martin Srba

Ředitel závodu: Rudolf Vaigl

Hlavní rozhodčí: Antonín Cvrček

Prezence: Zuzana Vaiglová, Lucie Křivánková, Vojta Kolenčík, Ondřej Škvor,
Radovan Beneš ml.,

Start: Magdalena a Jan Randíkovi, Karel Setnička, Jaroslav Choutka, Viktor Plánička.

Cíl: Rudolf Vaigl, Markéta Janderová, Věra Šafrová

Dispečeři: Ondřej Janeček ml. a st., Jiří Janeček, Veronika Janečková,

Poradci: Jan Němec, Jiří Plánička, Radovan Beneš st , Libuše a Eva Pláničkovy

Foto: Helena Sládková

Realizační tým: Božena Adamová ,Tomáš Jandera, Martin Šebesta

Losování ankety: Radovan Beneš ml.