Správným směrem s Vitalitas

Přebor zaměstnanců bank a pojišťoven v orientačním běhu nebo chůzi, přebor OS PP

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s VITALITAS

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ

Závod o nejlepšího orientačního běžce - člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s Klubem orientačního běhu Tretra Praha. Závody jsou pořádány současně se závody oblastního žebříčku.

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví i se svými rodinnými příslušníky[1] platí nižší účastnický poplatek.

Datum:

Neděle 24. května 2015 - klasická trať.

Shromaždiště:
U Restaurace Na statku, Jevany, Náměstí 327 (http://www.nastatkujevany.cz/).

Stravování:

Pořadatelé zajišťují společný oběd po skončení závodu v restauraci Černokostelecký pivovár (http://www.pivovarkostelec.cz/uvod). Při prezenci obdržíte stravenky. Restaurace se nachází v Kostelci nad Černými lesy, asi 700 metrů od Náměstí Smiřických v ulici Českobrodská 17, parkování v okolí možné.

Doprava:

Individuální. Nemáte-li vlastní auto, můžete využít veřejnou dopravu. Do Jevan jezdí regionální bus 382 od konečné metra C Háje. Odjíždí v 8.45. V Jevanech se lze domluvit s motorizovanými přáteli na volném místě v autě a přesunout se na společný oběd do Kostelce nad Černými lesy. Odtud do Prahy jezdí busy 381 a 387.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km+asi 2 km na start.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1985. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

START na krabičku:
Novinkou bude tentokrát tak zvaný start na krabičku, s nímž se mnozí z nás setkají poprvé. Ocení to zejména ti, kteří potřebují startovat brzy nebo naopak později, protože start všech našich kategorií je volný. Znamená to, že si o času svého startu budeme rozhodovat sami. Pro start na krabičku bude vytvořen samostatný koridor na jiném místě, než bude koridor pro start ostatních závodníků oblastního žebříčku. Spolu s námi budou odtud startovat i kategorie HDR (rodiny s dětmi) a tratě pro příchozí. V koridoru bude jedna SI krabička pro nulování čipu a na startovní čáře druhá SI krabička START, do níž musíme čip zasunout, aby se nám zapsal čas startu (zároveň obstará i kontrolu nulování – nejde orazit, pokud není čip správně vymazán). Pak již vyrazíme k mapám. Žádné startovací hodiny, žádné pípání. Koridor v cíli je společný pro nás i ostatní kategorie oblastního žebříčku. Zde si pod transparentem opět orazíme SI krabičku s označením CÍL, čímž se nám do čipu zapíše čas v cíli. Pak se vrátíme na shromaždiště, kde nám pořadatelé údaje z čipu vyčtou a na papírku vytisknou.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20 Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

Prezence: 

Na shromaždišti (čas bude upřesněn v pokynech, které obdrží přihlášení sportovci. V pokynech bude uvedena také hodina zahájení startu – start 00, vzdálenost na start, atd.).

Hospodářské podmínky:
Za veškeré poskytnuté služby (startovné, společný oběd a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Účastnické poplatky

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

Dospělí a děti starší 12 let

200

150

150

100

2

Děti do 12 let

120

70

70

0

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA ani OSPP, sloupec b platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a nejsou členy OSPP, sloupec c platí pro ty, kteří nejsou členy SOBSA, ale jsou členy OSPP, sloupec d pak pro ty, kteří jsou členy SOBSA i OSPP. Členové OSPP - Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinní příslušníci (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné) při prezenci doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství.

Děti do 12 let obdrží stravenku na dětskou porci oběda. Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 201506 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20150604 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více sportovců najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Plaťte bezhotovostním převodem!!!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Nejlépe se umístivší člen(‑ka) OSPP v každé kategorii obdrží zvláštní cenu. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v neděli po skončení oběda v restauraci Černokostelecký pivovár.

Mapa:

Aldašín – 1:10 000, E – 5m, stav 2015

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v pondělí 11. května 2015.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem a při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz,
mobil 604 151 789. Sledujte také
stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Tajemnice organizačního výboru: Magdalena Choutková

Zpracování výsledků a slavnostní ceremoniel: Jan Benda

Ředitel závodu: Martin Černý

Stavitel tratí: Jakub Makovský

Hlavní rozhodčí: Michal Hodek

Prezence: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Marie Vaiglová

Realizační tým: Božena Adamová, Ivan Hlaváček, Jan Kramoliš[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.