Poznej noční Kutnou Horu

(noční orientační závod)

ROZPIS závodu v městském orientačním běhu nebo chůzi

Poznej noční Hory Kutny

závod je zařazen do doprovodného programu oslav 20ti let od zápisu památek města Kutné Hory do seznamu celosvětového kulturního dědictví UNESCO

Noční  skorelauf  smíšených dvojic s hromadným startem

Partner závodu : Město Kutná Hora

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví i se svými rodinnými příslušníky platí nižší účastnický poplatek.

Datum:

Pátek 16. 10. 2015, start  hromadný v 19,00 hodin, limit závodu je stanoven na 90 minut.

Shromaždiště závodu:

Areál  penziónu U Babky bylinkářky, Zahradní 531/7, Kutná Hora, 284 01. U  schromaždiště je omezená možnost parkování zdarma, lze parkovat v přilehlých ulicích nebo využít  velké parkovací kapacity u plaveckého bazénu na adrese Čáslavská 198, Kutná Hora, který se nachází cca 300 metrů od shromaždiště.

Prezence:

Proběhne v místě shromaždiště od 17,30 do 18.30 hodin.

Ubytování:

Pořadatelé ubytování nezajišťují. Těm, kteří chtějí spojit účast na závodech s delším pobytem v Kutné Hoře a okolí,  doporučujeme individuální ubytování.  Ubytovat se lze i přímo v místě shromaždiště (penzion U Babky bylinkářky) nebo v hotelu U Kata, Uhelná 596, Kutná Hora, cca 300m od shromaždiště, případně ostatní ubytovací zařízení v Kutné Hoře.

Stravování:

Pořadatelé  stravování nezajišťují. Doporučujeme restauraci U Kata. V centru města najdete  celou řadu restaurací a stylových hospůdek.

Doprava:

Individuální. Železniční stanice Kutná Hora město se nachází cca 11 minut chůze  od shromaždiště. Autobusové nádraží cca 18 minut chůze od shromaždiště.

Kategorie a jejich hodnocení:

KH - závod  smíšených dvojic, z nichž alespoň jeden  ze závodníků je Kutnohorák. Tato trať bude   fyzicky stejně náročná jako  trať pro kategorii NKH, pouze trochu více záludnější;

NKH - závod smíšených dvojic, z nichž  ani jeden závodník Kutnou Horu nezná

Pro obě kategorie platí, že alespoň jeden z účastníků je starší než 18 let.

Je povolen start dvojic: žena+muž, žena+dítě do 10ti let, muž+dítě do 10ti let.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční za každého počasí a podle pravidel orientačního běhu. Podle stupně obtížnosti budou kontroly bodově ohodnoceny. Bodový stav kontrol bude uveden na popisu kontrol. Vítězem se stává dvojice, která dosáhne nejvyššího počtu nasbíraných bodů za nalezené  kontroly. V případě shody bodů rozhoduje dosažený čas.

Za každou započatou minutu po limitu 90 minut bude závodní dvojici odečten 1 bod z celkových dosažených bodů. Dvojice za překročený limit nebude diskvalifikována.

Všechny kontroly jsou v exterieru  bez nutnosti vstupu do objektů, kromě dvou speciálních kontrol. U jedné z těchto speciálních kontrol může dojít ke kumulaci závodníků. V tom případě je možnost využít čekací dobu k nalezení dalších běžných kontrol v blízkém okolí. U druhé speciální kontroly v interieru je potřeba se chovat tiše.

Závod probíhá za běžného provozu, dbejte  proto na zvýšenou opatrnost v přecházení či přebíhání silnic a buďte ohleduplní ke kolemjdoucím. Okrajem mapy vede železniční trať. V žádném případě trať nepřebíhejte mimo vyznačená místa na mapě.

V protoru parku platí přísný zákaz běhaní  po záhonech a travnatých porostech   a okrasných prvcích. Jediným  možným  prostorem pohybu  jsou cesty. Bez tohoto opatření by nám nebyl vstup do parku povolen a vystavujeme se přísné pokutě. Porušení tohoto zákazu  je důvodem k diskvalifikaci soutěžící dvojice.

Hospodářské podmínky:
Za veškeré poskytnuté služby (startovné a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky, které platí  pro dvojici v obou kategoriích :

Účastnické poplatky

Platí pro ty, kteří nejsou členy SOBSA ani OS

Platí pro ty, kteří jsou buď členy SOBSA nebo OS

Platí pro ty, kteří jsou současně členy SOBSA i OS

1

Za 1 osobu ze smíšené dvojice

60

40

zdarma

Členové Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (dále jen OS) při prezenci doloží svoje členství průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství. Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Poznej noční Hory Kutny je to 201514 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik dvojic byla platba poukázána. Např. tři dvojice uvedou 20151403 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více dvojic najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Plaťte bezhotovostním převodem!!!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Další vybavení :

Pro zdárné a bezpečné  absolvování závodu je třeba být vybaven čelovkou, nebo baterkou s dostatečnou výdrží svitu a funkční propisovací tužkou.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři dvojice z každé kategorie.  Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne  po ukončení závodu a zpracování výsledků na shromaždišti.

Mapa:

Kutná Hora, měřítko 1 : 5 000, E – 2, 5 m, stav 2009, revize srpen 2015. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na startu budou k dispozici mapníky.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu khkuriozity@seznam.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu Ing. Jaroslav CHOUTKA, SOBSA, Na Vyhlídce 496, 284 01 Kutná Hora. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek, zaslaných na předepsaném formuláři, je v neděli, 27. září 2015.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek 30,- Kč. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Počet smíšených dvojic je omezený na 100 dvojic. Neodkládejte proto přihlášky až na poslední chvíli. Případné naplnění limitu bude oznámeno na www stránkách SOBSA.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna a každý z účastníků startuje na vlastí nebezpečí.  Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Zdravotnická pomoc:

Lékárničku  SOBSA a pomoc v případě potřeby najdete v prostoru startu a cíle u Jardy Choutky mladšího.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u  Jardy Choutky st., nejlépe e-mail:  khkuriozity@seznam.cz, mobil 606 691 206. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Hlavní  organizátoři:

Předseda organizačního výboru:  Jaroslav Choutka starší

Tajemnice organizačního výboru:  Lenka  Choutková

Zpracování výsledků a slavnostní ceremoniel: Magdaléna Choutková

Ředitel závodu:  Honza Randík

Marketing: Jana Štolbová

Prezence: Marie Vaiglová, Jaroslav Choutka ml., Magdaléna Choutková

Námět a grafické zpracování loga závodu : Jana Štolbová

Propagační materiály věnovalo Infocentrum Kutná Hora, Palackého nám, e-mail: infocentrum@kutnahora.cz

Celou řadu  běžeckých a jiných úchvatných  zážitků  správným směrem  přejí  organizátoři  SOBSA a Město Kutná Hora !

Pořadatelům se podařilo zajistit levné ubytování v centru MOZAIKA v tělocvičně ve vlastních spacácích  na okraji Kutné Hory. Odkaz na centrum:WWW.mozaika-kank.cz

K dispozici sprcha, WC, jídelna, kuchyňka. Topit se už snad bude. Cena za osobu a noc je 30,- Kč. Bude se vybírat na místě. Kvůli kapacitě je třeba dát vědět Jardovi Choutkovi na meil  choutka.j@cinvest .cz a v kopii Lence na khkuriozity@seznam.cz