Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2013:novohradky:start [2013/05/14 17:12]
jbe rozpis
2013:novohradky:start [2013/05/14 17:12] (aktuální)
jbe encoding fix
Řádek 5: Řádek 5:
<p class=Titul xstyle='border:none'><span xstyle='font-size:16.0pt'>Rozpis <p class=Titul xstyle='border:none'><span xstyle='font-size:16.0pt'>Rozpis
-sportovnφ akce </span></p>+sportovní akce </span></p>
<p class=Titul xstyle='border:none'><i><span xstyle='font-size:20.0pt;letter-spacing: <p class=Titul xstyle='border:none'><i><span xstyle='font-size:20.0pt;letter-spacing:
-1.0pt'>DruhΘ objevy Novohradsk²ch hor </span></i></p>+1.0pt'>Druhé objevy Novohradských hor </span></i></p>
-<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>ááááááááá </span></p>+<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>          </span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Po°adatel:</span></i></b></p>+12.0pt'>Pořadatel:</span></i></b></p>
<p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>SOBSA <p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>SOBSA
-- Sdru₧enφ organizßtor∙ bankovnφch sportovnφch akcφ. </span></p>+- Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí. </span></p>
<p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p> <p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>┌Φastnφci:</span></i></b></p>+12.0pt'>Účastníci:</span></i></b></p>
-<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Zam∞stnanci bank a pojiÜ¥oven +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Zaměstnanci bank a pojišťoven 
-a jejich rodiny. Sportovnφ akce je organizovßna jako otev°enß, tj. mohou se  +a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se  
-z·Φastnit i ostatnφ zßjemci.á Podmφnkou ·Φasti je ·plnΘ vypln∞nφ formulß°e +zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře 
-p°ihlßÜky, ·hrada poplatku a odeslßnφ p°ihlßÜky do stanovenΘho termφnu. </p>+přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu. </p>
<p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size: <p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size:
Řádek 32: Řádek 32:
<p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size: <p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Termφn: 16. 5. -19. 5. 2013</span></i></p>+12.0pt'>Termín: 16. 5. -19. 5. 2013</span></i></p>
<p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt; <p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt;
-font-weight:normal'>P°φjezd ·Φastnφk∙ ve Φtvrtek á16. 5. 2013. á(ubytovßnφ po +font-weight:normal'>Příjezd účastníků ve čtvrtek  16. 5. 2013.  (ubytování po 
-16.hodin∞) </span></p>+16.hodině) </span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
Řádek 42: Řádek 42:
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Mφsto konßnφ:</span></i></b></p>+12.0pt'>Místo konání:</span></i></b></p>
-<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'><b>Lesovna Äofφn </b>u obce <b>Pohorskß +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'><b>Lesovna Žofín </b>u obce <b>Pohorská 
-Ves v&nbsp;Novohradsk²ch horßch -</b>á <a href="http://www.lesovnazofin.cz/">www.lesovnazofin.cz</a></p>+Ves v&nbsp;Novohradských horách -</b>  <a href="http://www.lesovnazofin.cz/">www.lesovnazofin.cz</a></p>
-<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Penzion se nachßzφ +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Penzion se nachází 
-v&nbsp;samΘm srdci Novohradsk²ch hor - ácca 20km ji₧n∞ od Nov²ch Hrad∙. Penzion +v&nbsp;samém srdci Novohradských hor -  cca 20km jižně od Nových Hradů. Penzion 
-byl nedßvno otev°en po rozsßhlΘ rekonstrukci hospodß°sk²ch stavenφ b²valΘho +byl nedávno otevřen po rozsáhlé rekonstrukci hospodářských stavení bývalého 
-loveckΘho zßmeΦku Buquoy∙. </p>+loveckého zámečku Buquoyů. </p>
<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p> <p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Sportovnφ aktivity:</span></i></b></p>+12.0pt'>Sportovní aktivity:</span></i></b></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>P°ednostn∞ +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Přednostně 
-<b>cykloturistika, </b>dopl≥kov∞<b> turistika</b>. Na ka₧d² den bude pro +<b>cykloturistika, </b>doplňkově<b> turistika</b>. Na každý den bude pro 
-cyklisty p°ipravena spoleΦnß trasa. P°esn² popis tras obdr₧φ ·Φastnφci na +cyklisty připravena společná trasa. Přesný popis tras obdrží účastníci na 
-mφst∞. T∞Üit se m∙₧ete na dobrΘ cesty ánedotΦenou panenskou p°φrodou +místě. Těšit se můžete na dobré cesty  nedotčenou panenskou přírodou 
-Novohradsk²ch hor.</span></p>+Novohradských hor.</span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Vzhledem <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Vzhledem
-k&nbsp;tomu, ₧e p°ipravovanΘ trasy nßs zavedou na ·zemφ Rakouska, doporuΦujeme +k&nbsp;tomu, že připravované trasy nás zavedou na území Rakouska, doporučujeme 
-vÜem ·Φastnφk∙m spoleΦn²ch tras uzav°φt cestovnφ pojiÜt∞nφ a p°ibalit pßr EUR +všem účastníkům společných tras uzavřít cestovní pojištění a přibalit pár EUR 
-na p°φpadnΘ obΦerstvenφ.</span></p>+na případné občerstvení.</span></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>CyklistΘ +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Cyklisté 
-budou pot°ebovat kolo v&nbsp;dobrΘm technickΘm stavu, s&nbsp;dobr²mi p°evody. á┌Φastnφci +budou potřebovat kolo v&nbsp;dobrém technickém stavu, s&nbsp;dobrými převody.  Účastníci 
-odpovφdajφ za bezpeΦnost svoji, sv²ch d∞tφ a u₧φvßnφ pot°ebnΘho vybavenφ +odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení 
-(p°ilba) a takΘ za znalost a dodr₧ovßnφ silniΦnφch p°edpis∙ pro cyklisty.á </span></p>+(přilba) a také za znalost a dodržování silničních předpisů pro cyklisty.  </span></p>
<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p> <p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
Řádek 77: Řádek 77:
<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'><b><i>Doprava:</i></b></p> <p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'><b><i>Doprava:</i></b></p>
-<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Individußlnφ. Na okraji +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Individuální. Na okraji 
-&nbsp;obce ╚ernΘ ┌dolφá odboΦit k &nbsp;Lesovn∞ Äofφn. Po cca 2 km silnice +&nbsp;obce Černé Údolí  odbočit k &nbsp;Lesovně Žofín. Po cca 2 km silnice 
-konΦφ p°φmo u penzionu.</p>+končí přímo u penzionu.</p>
<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p> <p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Ubytovßnφ:</span></i></b></p>+12.0pt'>Ubytování:</span></i></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Penzion <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Penzion
-poskytuje stylovΘ ubytovßnφ ve&nbsp; 2 a₧ 5ti l∙₧kov²ch pokojφch a apartmßnechá +poskytuje stylové ubytování ve&nbsp; 2 5ti lůžkových pokojích a apartmánech  
-s&nbsp;v²hledem do nßdhernΘ p°φrody. V&nbsp;den odjezdu 19. 5. 2013á je nutnΘ +s&nbsp;výhledem do nádherné přírody. V&nbsp;den odjezdu 19. 5. 2013  je nutné 
-ubytovßnφ uvolnitá do 10hod. Ubytovßnφ se psem je mo₧nΘ za jednorßzov² poplatek +ubytování uvolnit  do 10hod. Ubytování se psem je možné za jednorázový poplatek 
-300,-, kter² ·Φastnφci uhradφ na mφst∞ ubytovateli.</span></p>+300,-, který účastníci uhradí na místě ubytovateli.</span></p>
<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p> <p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
Řádek 97: Řádek 97:
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Stravovßnφ:</span></i></b></p>+12.0pt'>Stravování:</span></i></b></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>ZaΦφnß +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Začíná 
-v&nbsp;pßtek 17. 5. 2013 snφdanφ. Je zajiÜt∞na <b>polopenze (snφdan∞ 8.00 û 10.00 +v&nbsp;pátek 17. 5. 2013 snídaní. Je zajištěna <b>polopenze (snídaně 8.00 10.00 
-hodin, veΦe°e 18.00 û 20.00 hodin). </b>SpoleΦnΘ stravovßnφ konΦφ snφdanφ v&nbsp;ned∞li +hodin, večeře 18.00 20.00 hodin). </b>Společné stravování končí snídaní v&nbsp;neděli 
-19. 5. 2013. V&nbsp;areßlu penzionu je stylovß restaurace, kde bude ámo₧nΘ si +19. 5. 2013. V&nbsp;areálu penzionu je stylová restaurace, kde bude  možné si 
-v&nbsp;den p°φjezdu zakoupitá veΦe°i.</span></p>+v&nbsp;den příjezdu zakoupit  večeři.</span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
Řádek 109: Řádek 109:
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Hospodß°skΘ podmφnky: </span></i></b></p>+12.0pt'>Hospodářské podmínky: </span></i></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Za <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Za
-veÜkerΘ poskytnutΘ slu₧by stanovφ po°adatelΘ nßsledujφcφ poplatky:</span></p>+veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:</span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p> <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
Řádek 133: Řádek 133:
  xstyle='font-size:12.0pt'>A</span></b></p>   xstyle='font-size:12.0pt'>A</span></b></p>
  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span   <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span
-  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>+  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>
  </td>   </td>
  <td width=76 xstyle='width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:   <td width=76 xstyle='width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
Řádek 140: Řádek 140:
  xstyle='font-size:12.0pt'>B</span></b></p>   xstyle='font-size:12.0pt'>B</span></b></p>
  <p class=MsoNormal align=center xstyle='margin-right:-15.8pt;text-align:center'><b><span   <p class=MsoNormal align=center xstyle='margin-right:-15.8pt;text-align:center'><b><span
-  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>+  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>
  </td>   </td>
  <td width=86 xstyle='width:64.45pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:   <td width=86 xstyle='width:64.45pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
Řádek 147: Řádek 147:
  xstyle='font-size:12.0pt'>C</span></b></p>   xstyle='font-size:12.0pt'>C</span></b></p>
  <p class=MsoNormal align=center xstyle='margin-right:-6.25pt;text-align:center'><b><span   <p class=MsoNormal align=center xstyle='margin-right:-6.25pt;text-align:center'><b><span
-  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>+  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>
  </td>   </td>
  <td width=86 xstyle='width:64.45pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:   <td width=86 xstyle='width:64.45pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
Řádek 154: Řádek 154:
  xstyle='font-size:12.0pt'>D</span></b></p>   xstyle='font-size:12.0pt'>D</span></b></p>
  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span   <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span
-  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>+  xstyle='font-size:12.0pt'>/os.</span></b></p>
  </td>   </td>
 </tr>  </tr>
Řádek 165: Řádek 165:
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:35.45pt'>   padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:35.45pt'>
-  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dosp∞lß+  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dospělá
  osoba</span></p>   osoba</span></p>
  </td>   </td>
Řádek 205: Řádek 205:
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:35.45pt'>   padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:35.45pt'>
-  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dφt∞ +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dítě 
-  6 û 10 let</span></p>+  6 10 let</span></p>
  </td>   </td>
  <td width=86 xstyle='width:64.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   <td width=86 xstyle='width:64.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
Řádek 245: Řádek 245:
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:35.45pt'>   padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:35.45pt'>
-  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dφt∞ +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dítě 
-  3 û 6 let</span></p>+  3 6 let</span></p>
  </td>   </td>
  <td width=86 xstyle='width:64.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   <td width=86 xstyle='width:64.4pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
Řádek 279: Řádek 279:
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Sloupec A - zßkladnφ ·Φastnick² poplatek.</span></u></b></p>+12.0pt'>Sloupec A - základní účastnický poplatek.</span></u></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Sloupec B platφ pro Φleny OdborovΘho svazu pracovnφk∙ pen∞₧nictvφá +12.0pt'>Sloupec B platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví  
-pojiÜ¥ovnictvφ (OSPP) a jejich rodinnΘ p°φsluÜnφky,</span></u></b></p>+pojišťovnictví (OSPP) a jejich rodinné příslušníky,</span></u></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>sloupec C, platφ pro Φleny SOBSA.</span></u></b></p>+12.0pt'>sloupec C, platí pro členy SOBSA.</span></u></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>Sloupec D, platφ pro Φleny OSPP a souΦasn∞ Φleny áSOBSA.</span></u></b></p>+12.0pt'>Sloupec D, platí pro členy OSPP a současně členy  SOBSA.</span></u></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
Řádek 295: Řádek 295:
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>╚lenstvφ v&nbsp;OSPP je nutnΘ dolo₧it na mφst∞ p°io prezenci pr∙kazem +12.0pt'>Členství v&nbsp;OSPP je nutné doložit na místě přio prezenci průkazem 
-Φlena nebo pφsemn²m potvrzenφm od p°φsluÜnΘ zßkladnφ odborovΘ organizace. +člena nebo písemným potvrzením od příslušné základní odborové organizace. 
-V&nbsp;p°φpad∞ nedolo₧enφ Φlenstvφ doplatφ ·Φastnφci p°φsluÜn² rozdφl. Snφ₧en² +V&nbsp;případě nedoložení členství doplatí účastníci příslušný rozdíl. Snížený 
-poplatek platφ pro Φleny a jejich rodinnΘ p°φsluÜnφky (man₧el, man₧elka, dφt∞+poplatek platí pro členy a jejich rodinné příslušníky (manžel, manželka, dítě
-pokud nenφ v²d∞leΦn∞ ΦinnΘ).</span></u></b></p>+pokud není výdělečně činné).</span></u></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>á</span></u></b></p>+12.0pt'> </span></u></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><i><u><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><i><u><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>┌Φastnick² poplatek uhra∩te </span></u></i><span xstyle='font-size:12.0pt'>ve +12.0pt'>Účastnický poplatek uhraďte </span></u></i><span xstyle='font-size:12.0pt'>ve 
-prosp∞ch ·Φtu <b>4001639031/0100</b>. <i><u>Datum platby a Φφslo ·Φtu plßtce +prospěch účtu <b>4001639031/0100</b>. <i><u>Datum platby a číslo účtu plátce 
-uve∩te v&nbsp;p°ihlßÜce.</u></i> Variabilnφ symbol je osmimφstn². Pro akci NovohradskΘ +uveďte v&nbsp;přihlášce.</u></i> Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Novohradské 
-hory 2013 je to <b>201306xx.</b> áNa&nbsp;dalÜφch dvou mφstech uve∩te za kolik +hory 2013 je to <b>201306xx.</b>  Na&nbsp;dalších dvou místech uveďte za kolik 
-osob byla platba poukßzßna. Nap°. Φty°Φlennß rodina uvede 20130604.</span></p>+osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20130604.</span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p> <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size: <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
-12.0pt'>P°ihlßÜky:</span></i></b></p>+12.0pt'>Přihlášky:</span></i></b></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Zasφlejte +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Zasílejte 
-elektronickou poÜtou na e-mail: </span><a href="mailto:ijuenglingova@csob.cz"><b><span+elektronickou poštou na e-mail: </span><a href="mailto:ijuenglingova@csob.cz"><b><span
xstyle='font-size:12.0pt'>ijuenglingova@csob.cz</span></b></a><span xstyle='font-size:12.0pt'>ijuenglingova@csob.cz</span></b></a><span
-xstyle='font-size:12.0pt'>, p°φpadn∞ <b><u><span xstyle='color:blue'>Iveta.Junglingova@seznam.cz</span></u></b>, +xstyle='font-size:12.0pt'>, případně <b><u><span xstyle='color:blue'>Iveta.Junglingova@seznam.cz</span></u></b>, 
-nebo poÜtou (ne doporuΦen∞!) na adresu SOBSA, Litvφnovskß 519, 190 00 Praha 9. </span></p>+nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. </span></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><span xstyle='font-size:12.0pt'>P°ed +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><span xstyle='font-size:12.0pt'>Před 
-odeslßnφm p°ihlßÜky a platby si prosφm ov∞°te, zda je kapacita ubytovßnφ jeÜt∞ +odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě 
-volnß.</span></b></p>+volná.</span></b></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'><br> <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'><br>
-<b><i>ZruÜenφ p°ihlßÜky a stornovacφ poplatky:</i></b> </span></p>+<b><i>Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:</i></b> </span></p>
<p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Do <p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Do
-29. 4. 2013 lze p°ihlßÜku zruÜit bez stornovacφch poplatk∙. Vrßcenφ poplatku je +29. 4. 2013 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je 
-spojeno pouze s&nbsp;manipulaΦnφm poplatkem 30,- . P°i pozd∞jÜφm zruÜenφ +spojeno pouze s&nbsp;manipulačním poplatkem 30,- . Při pozdějším zrušení 
-p°ihlßÜky bude ka₧d² p°φpad posuzovßn individußln∞ s&nbsp;ohledem na stornovacφ +přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s&nbsp;ohledem na stornovací 
-podmφnky majitele. </span></p>+podmínky majitele. </span></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'>á</p>+<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'> </p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'></p> <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'></p>
-<h2 xstyle='margin-top:0cm;text-align:justify'>DalÜφ organizaΦnφ pokyny obdr₧φte +<h2 xstyle='margin-top:0cm;text-align:justify'>Další organizační pokyny obdržíte 
-p°i prezenci ve Φtvrtek veΦer.</h2>+při prezenci ve čtvrtek večer.</h2>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Na <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Na
-mφst∞ budou k&nbsp;dispozici podrobnΘ popisy p°ipraven²ch tras a kopie +místě budou k&nbsp;dispozici podrobné popisy připravených tras a kopie 
-pot°ebn²ch map. </span></p>+potřebných map. </span></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Cyklist∙m +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Cyklistům 
-doporuΦujeme mapu:<b> NovohradskΘ hory Φ. 160,</b> vydavatel Shocart û 1:60 000.á +doporučujeme mapu:<b> Novohradské hory č. 160,</b> vydavatel Shocart 1:60 000.  
-P∞Üφ turistΘ si sv∙j program organizujφ sami.á </span></p>+Pěší turisté si svůj program organizují sami.  </span></p>
<p class=MsoNormal></p> <p class=MsoNormal></p>
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>P°φpadnΘ +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Případné 
-dopl≥ujφcφ informace k&nbsp;tomuto rozpisu m∙₧ete zφskat u organizßtorek akce: </span></p>+doplňující informace k&nbsp;tomuto rozpisu můžete získat u organizátorek akce: </span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Ivety <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Ivety
-JⁿnglingovΘ û tel.: 724&nbsp;782 480 Jany PuchernovΘ û tel.:731 874&nbsp;697.</span></p>+Jünglingové – tel.: 724&nbsp;782 480 Jany Puchernové – tel.:731 874&nbsp;697.</span></p>
<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p> <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>